Τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

0
254

 

Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ,Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα, την Τρίτη 11/02/2020  και ώρα 9:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

leuki
dianastore
 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 23/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 6956/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (Α.Β.Ε.Μ. ΠΡ933/2019) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 17196/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/12/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 115568/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 08/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1160/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 22/10/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 91859/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 7. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 09/01/2020 αγωγής (Γ.Α.Κ. 1889/2020) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 8. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ άριθμ. 5032/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
 9. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της αγωγής (Γ.Α.Κ. 63422/2018) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. οικ. έτους 2020.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού 4υ Τριμήνου 2019.
 12. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν. 3801/2009».
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης».
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού».
bestseller
stamataki
coavacafe
vivliopoleio
graffitykey