«Πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής».

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2019 – 2020 θα διεξάγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο  «Πρόγραμμα προαγωγής της στοματικής υγείας στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της στοματικής υγείας των παιδιών με τους κάτωθι επιμέρους στόχους πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη, ευαισθητοποίηση γονέων σχετικά με το θέμα, διατομεακή συνεργασία σε θέματα προαγωγής υγείας, βελτίωση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών υγείας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος αφορά συνοπτικά σε :

α) Βιωματικό πρόγραμμα αγωγής υγείας για τη σημασία των δοντιών και λειτουργίες που επιτελούν, τους τρόπους και τα μέσα για την φροντίδα δοντιών, την εξοικείωση με τον οδοντίατρο και τον χώρο του οδοντιατρείου,

β) προληπτική οδοντιατρική εξέταση,

γ) οδηγίες στοματικής υγιεινής (διανομή φυλλαδίου),

δ) έγγραφη ενημέρωση γονέων και

ε) βεβαίωση οδοντιατρικής εξέτασης.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τρεις ή τέσσερις επισκέψεις σε σχολεία εβδομαδιαίως.

Πριν από την επίσκεψη στα σχολεία, θα αποστέλλεται έντυπο συγκατάθεσης των γονέων για συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα, το οποίο θα διανέμεται στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς και θα παραδίδεται στους οδοντιάτρους.

Το έγγραφο έχει προσαρμοστεί στην νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πετυχημένο το πρόγραμμα

Το οδοντιατρικό προληπτικό πρόγραμμα στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019, εφαρμόστηκε σε εκατόν εξήντα εννέα (169) δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία και εξετάστηκαν δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιοι (13.800) μαθητές.

Το ποσοστό συμμετοχής στην οδοντιατρική εξέταση ήταν άνω του 70% στην πλειονότητα των σχολείων. Η εφαρμογή θεωρήθηκε επιτυχής και για το λόγο αυτό επαναλαμβάνεται και για το σχολικό έτος 2019-2020.

stamataki