Êßíçóç ï÷çìÜôùí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ôçí ÐÝìðôç 26 Ïêôùâñßïõ 2017. ÁõîçìÝíç, óýìöùíá ìå ôçí Ôñï÷áßá, åßíáé ç êßíçóç óå üëïõò ôïõò ïäéêïýò Üîïíåò ðïõ ïäçãïýí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, åîáéôßáò ôçò 24ùñçò áðåñãßáò óôï Ìåôñü. (EUROKINISSI/ÔáôéÜíá Ìðüëáñç)
labeaute

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Λεωφόρο Ποσειδώνος έως τις 30 Νοεμβρίου λόγω εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., λόγω εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο δεξιό και αριστερό τμήμα της Ν. Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμων Καλλιθέας και Π. Φαλήρου, από το ύψος της συμβολής της με τον Α/Κ Λ. Συγγρού έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Αεροπόρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

vivliopoleio

Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

vivliopoleio
stamataki