Για την Άνοιξη , μετά τις γιορτές του Πάσχα , προγραμματίζει το υπουργείο Παιδείας να “εγκαινιάσει” εξετάσεις, πανελλαδικού τύπου, διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές  της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και τους μαθητές  της Γ’ Τάξης των γυμνασίων.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ηδη το υπουργείο Παιδείας αναμένει την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με

  • τον  τρόπο   διεξαγωγής των εξετάσεων,  και
  • την επεξεργασία  και αξιολόγηση  των αποτελεσμάτων
  • την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων ανά περιφερειακή Διεύθυνση, Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  • κατηγοριοποίηση βαθμολογικών επιδόσεων μαθητών ανά σχολείο .

Πρόκειται ουσιαστικά, εκτός των άλλων, για μια έμμεση αξιολόγηση αποδοτικότητας

  • της κάθε    σχολικής μονάδας χωριστά, και
  • συνολικά των σχολείων ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων   είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.

PISA – Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών

Μέχρι σήμερα και από το έτος 2000 στην Ελλάδα διεξάγεται το  Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment) . Είναι μία Εκπαιδευτική Έρευνα που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια  ) και που υλοποιείται από διεθνή ερευνητικά ιδρύματα (PISA Consortium) υπό την οργάνωση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) και τη συνεργασία των συμμετεχουσών στην Έρευνα χωρών.

Τα τελευταία αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί είναι του έτους 2018.

Πηγή: esos.gr

stamataki