δημος σπατων
vivliopoleio
pennygiannakopoulou
Την  πρόσληψη πέντε ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2020.
Πρόκριται για θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Συγκεκριμένα, κατά ειδικότητα,

 

απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα), αριθμό ατόμων και χρονική περίοδο:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ. Γ΄ (C) – 1 άτομο

pennygiannakopoulou
dianastore

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ – 3 άτομα

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – 1 άτομο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση (γενική αίτηση του Δήμου) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, Σπάτα Αττικής, Τ.Κ. 19004, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Τρουμπούλου Σπυριδούλας ή κ. Μπούρδη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2132007366).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 24/06/2020 και λήγει την 01/07/2020.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

stamataki
vivliopoleio