Êßíçóç ï÷çìÜôùí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ôçí ÐÝìðôç 26 Ïêôùâñßïõ 2017. ÁõîçìÝíç, óýìöùíá ìå ôçí Ôñï÷áßá, åßíáé ç êßíçóç óå üëïõò ôïõò ïäéêïýò Üîïíåò ðïõ ïäçãïýí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò, åîáéôßáò ôçò 24ùñçò áðåñãßáò óôï Ìåôñü. (EUROKINISSI/ÔáôéÜíá Ìðüëáñç)
vivliopoleio

Δεν θα ισχύσουν την Τρίτη τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος).

Η απόφαση αυτή ελήφθη από την αστυνομία λόγω της απεργίας των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

vivliopoleio

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, θα επιτρέπεται η χρήση των λεωφορειολωρίδων και από κάθε άλλο όχημα.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

stamataki
vivliopoleio