pennygiannakopoulou
vivliopoleio
arxontikon
bestseller
coavacafe

Ομόφωνα δεκτή έγινε από το Δ.Σ. η εισήγηση του Δημάρχου Σπάτων-Αρτέμιδος, Δημήτρη Μάρκου, σχετικά με την ίδρυση αυτοτελούς δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στη συνεδρίαση της Δευτέρας, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Διαβάστε αναλυτικά την εισήγηση του Δημάρχου:

leuki
dianastore

Οι παράκτιοι Δήμοι έρχονται αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση ως προς την διαχείριση των θεμάτων της παράκτιας ζώνης. Η αναπτυξιακή προοπτική των περισσότερων Δήμων που διαθέτουν μια αξιόλογη παράκτια ζώνη με λειτουργικές λιμενικές εγκαταστάσεις, εξαρτάται και από την αξιοποίησή της. Παράλληλα στους περισσότερους αιγιαλούς και τις παραλίες η παραβατικότητα είναι κάτι περισσότερο από εμφανής και πρακτικά ανεκτή.

Αρκετοί Δήμοι, μέσα από τα οικεία Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία, προσπαθούν να διαχειριστούν τις λιμενικές υποδομές, με εργαλεία μια πολύπλοκη νομοθεσία, μια υποστελεχωμένη υπηρεσία και σε ένα παραβατικό πεδίο που δεν διαθέτουν τους τρόπους και την δυνατότητα να το ελέγξουν. Υπάρχουν όμως και Δήμοι, όπως ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, οι οποίοι δεν διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Έτσι οι λιμενικές υποδομές που δεν ανήκουν σε φορείς διαχείρισης, αποτελούν αντικείμενο οικονομικής και πολιτικής φθοράς των αντίστοιχων ΟΤΑ.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον νέο νόμο 4504/2017, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 140, προστίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4150/2013 (Α΄ 102) τα παρακάτω:

(στ) Δύναται να συνιστώνται Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, μετά από απόφαση των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ως αυτοτελείς υπηρεσίες του Δήμου στον οποίον ανήκουν, όταν στους Δήμους αυτούς δεν λειτουργεί Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Στην αρμοδιότητα των συνιστώμενων Δημοτικών Λιμενικών γραφείων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), υπάγονται τα εντός των διοικητικών ορίων των οικείων δήμων υφιστάμενα αλιευτικά καταφύγια, λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα για το πεδίο δικαιοδοσίας των Δημοτικών Λιμενικών γραφείων, την οργάνωση, τη διαδικασία, τη λειτουργία, τη στελέχωση και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

(ζ) Η σύσταση των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (στ) είναι δυνατή, μόνο στις περιπτώσεις που, όπως διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δεν παρέχεται η σύμφωνη γνώμη των όμορων δήμων που διαθέτουν Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την υπαγωγή των αλιευτικών καταφυγίων, λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων στην αρμόδιότητά τους

(η) Τα συνιστώμενα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων (στ) και (ζ) υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από τη σύστασή τους, στον καθορισμό ζώνης λιμένα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σκοπός

Ο σκοπός του παρόντος είναι η τεκμηρίωσης της ανάγκης:

  1. ίδρυσης Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος,
  2. οργάνωσης, του γραφείου και τρόπου λειτουργίας του,
  3. καταγραφής όλων των λιμενικών έργων που δύναται να ενταχθούν στην διαχειριστική αρμοδιότητα του νέου Αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού γραφείου,
  4. η αξιολόγηση και διαχειριστική προοπτική των λιμενικών υποδομών.

Τεκμηρίωση των αναγκών

Η παράκτια ζώνη του Δήμου ξεκινά από την σύγκλιση της οδού Αρίωνος (σύνορο με Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου) και φθάνει στα όρια με τον αντίστοιχο Δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας πριν την τοπική ξενοδοχειακή εγκατάσταση, στην Βραυρώνα.

Ο λιμένας της Αρτέμιδος αποτελεί την μοναδική οργανωμένη λιμενική εγκατάσταση, η οποία διαθέτει μια λιμενολεκάνη 9,5 περίπου στρεμμάτων με αναπτυξιακή προοπτική και ικανοποιητική ζήτηση. Νοτιότερα από τον λιμένα Αρτέμιδος υφίσταται η μικρή λιμενική εγκατάσταση στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία απαιτεί νομιμοποιήσεις (Χωροθέτηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), αλλά και αναπτυξιακή προοπτική.

Η αποκατάσταση της νομιμότητας, η κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα των εγκαταστάσεων μαζί με την αναπτυξιακή προοπτική στην παράκτια ζώνη του Δήμου, επιβάλλουν στον Δήμο, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, να ιδρύσει Δημοτικό Λιμενικό Γραφείο.

Οι πόροι που θα αποκτηθούν με τη σειρά του μπορούν να στηρίξουν την επισκευαστική και την αναπτυξιακή πολιτική. Παράλληλα η νομιμοποίηση των υποδομών θα δώσει το δικαίωμα στον Δήμο να αποκτήσει πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Η ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου και οργάνωση και λειτουργία του, αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση και είναι αδιαμφισβήτητα μία εξέλιξη την οποία ο Δήμος περίμενε για να αξιοποιήσει τον παράκτιο πλούτο που διαθέτει. Η ανάγκη διαχείρισης έχει επιβεβαιωθεί και στο παρελθόν και η δυνατότητα που δίνει ο νέος νόμος έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη.

Παράλληλα με την ίδρυση του Γραφείου επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της διαχείρισης του αιγιαλού και της παραλίας που ρυθμίζεται κυρίως από το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 και την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ/2013 (ΦΕΚ 1094 Β/2-5-2013). (Το 2013, με διάρκεια ισχύος έως το τέλος του έτους, εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439/2013 (τροποποιητική της Δ10Β1053970/1672 ΕΞ 2013) η οποία ρυθμίζει την «απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών , στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού». Αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017)).

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παράλληλα θα τις αξιολογήσει αλλά θα εκπονήσει μέσα από ένα επιχειρηματικό σχεδιασμό την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Η ίδρυση παρέλκει την προσωρινή στελέχωση με ένα άτομο που θα εκτελεί παράλληλα καθήκοντα.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:

Η ίδρυση αυτοτελούς Δημοτικού Λιμενικού Γραφείου Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του νόμου 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 140 του νόμου 4504/2017.