labeaute

Σύμφωνα μα ανακοίνωση του Υπουργείου εσωτερικών, κατανέμονται 40.000.000 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στους Δήμους για  την Προμήθεια   απορριμματοφόρων   και   λοιπών   οχημάτων   αποκομιδής   και   μεταφοράς απορριμμάτων   και   ανακυκλώσιμων   υλικών, στο  πλαίσιο  του  αναπτυξιακού  άξονα προτεραιότητας  «Τοπική  ανάπτυξη  και  προστασία  περιβάλλοντος».

Πόσα παίρνει ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος και οι γείτονες Δήμοι

33.821 ευρώ στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, 20.266 ευρώ στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, 20.040 ευρώ στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 30.307 στον Δήμο Κρωπίας, 25.102 ευρώ στον Δήμο Λαυρεωτικής, 33.423 ευρώ στον Δήμο Μαραθώνα, 26.668 στον Δήμο Παιανίας (ακολουθεί πίνακας με κάποιους Δήμους).

vivliopoleio

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δικαιούχοι  της  επιχορήγησης  είναι  οι Δήμοι  με  μόνιμο  πληθυσμό  έως  50.000  κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού της χώρας από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (παράρτημα Ι της παρούσης).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ανώτατο  ποσό  χρηματοδότησης  ανέρχεται   έως 150.000,00 ευρώ   ανά   δήμο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Το παραπάνω ποσό αποτελεί επιχορήγηση και ο πραγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της γίνεται από τους δήμους.

Ειδικότερα, οι δράσεις που θα υλοποιηθούν  με την παρούσα  επιχορήγηση  αφορούν  την  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Η  αγορά  νέων  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

Η  αγορά  μεταχειρισμένων  απορριμματοφόρων  και  λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις : Να  μην  έχουν  παρέλθει  κατά  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης  με  τον ανάδοχο-προμηθευτή πέντε πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου Μηχ/κού  (ή  ισότιμου  και  αντίστοιχου)  ή  Τεχνολόγου  Μηχ/κού  (ή  ισότιμου  και αντίστοιχου),  ο  οποίος  να  βεβαιώνει  για  τα  τεχνικά χαρακτηριστικά  και  την καταλληλότητα του μηχανήματος. Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση προμηθειών, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται  οι   προβλεπόμενες   από   τη   νομοθεσία   διατάξεις   των   δημοσίων   συμβάσεων έργων/προμηθειών/υπηρεσιών  του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών που αφορούν στην προμήθεια των οχημάτων , προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Οι  δικαιούχοι  υποβάλλουν  τα  αιτήματα  χρηματοδότησης  στην  ως  άνω  Διεύθυνση  του Υπουργείου Εσωτερικών, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Σύμβαση προμήθειας
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, όπου απαιτείται
  • Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας με τα στοιχεία του προγράμματος τοποθετημένο στο όχημα Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτημάτων συντάσσεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτημα χρηματοδότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή των δικαιούχων Δήμων.

Στην  περίπτωση  που  το  έργο χρηματοδοτείται  και  από άλλη  πηγή  χρηματοδότησης  θα  πρέπει πρώτα  να  απορροφηθούν  οι  πόροι  του  Προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  και  στη  συνέχεια  να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι, στη χρηματοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς  της ανωτέρω ειδικής πινακίδας. Επίσης επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νομικών δεσμεύσεων. Τα  προϊόντα  των  εκπτώσεων  που  προκύπτουν  με  βάση  τη  συμβασιοποίηση  των  έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Οι  Δήμοι  οφείλουν  να  τοποθετούν  φωτογραφία  της  ειδικής  πινακίδας  με  τα  στοιχεία  του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο όχημα/ απορριμματοφόρο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ –ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  δράσεων  που  αφορούν  στην  προμήθεια  απορριμματοφόρων  και λοιπών  οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς  απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών  οι δικαιούχοι  προβαίνουν  σε  ενέργειες  κλεισίματος  συντάσσοντας  σχετική  έκθεση  που αποστέλλεται  στη  Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής.

Στην  έκθεση  αυτή, περιλαμβάνεται  αντίγραφο  της  άδειας  κυκλοφορίας  του  κάθε  οχήματος  καθώς  και  αντίγραφο βιβλίου κίνησης των οχημάτων από όπου να προκύπτει η λειτουργία τους για τουλάχιστον 100 ώρες.

ΗΔιεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής  Πολιτικής  επεξεργάζεται  τις  εκθέσεις  κλεισίματος διενεργώντας,  όταν  απαιτείται,  επιτόπια  επιθεώρηση για  την  επαλήθευση  των  στοιχείων  των έργων. Σε  περιπτώσεις  δικαιούχων  που  δεν  κάνουν  ορθή  και  σύννομη  χρήση  των  πόρων  του προγράμματος,  όπως  αυτό  διαπιστώνεται  από  την  Διεύθυνση  Οικονομικής  και  Αναπτυξιακής Πολιτικής  ή  τα  αρμόδια  όργανα  που  ελέγχουν  τις  ενέργειες  και  τις  δαπάνες  των  δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την  έκδοση  απόφασης  για  ανάκτηση  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  ποσών  εις  βάρος  του δικαιούχου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η  παρούσα  ισχύει  από  τη  δημοσίευση  της.  Διευκρινίσεις  και  λεπτομέρειες  για  επί  μέρους διατάξεις της επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.

stamataki
vivliopoleio