Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα, στα Σπάτα.

Θα συζητηθούν και θα ληφθεί απόφαση για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, με την επωνυμία α)Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» & β)Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2020.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ’’Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»’’ οικονομικού έτους 2020 (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ.71/2019).
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2020 (αρ. απόφ. Ν.Π.Δ.Δ. 79/2019).
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.81/2019).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.57/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.58/2019).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.59/2019).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εξαρτημάτων κλπ.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών με τη διαδικασία της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα είδη με αύξοντα αριθμό 8, 16, 25, 30, 32 και 33 της υπ’ αριθμ. 114/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2018.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το άρθρο 22 της ομάδας Β και το άρθρο 4 της ομάδας Α των υπ’ αριθμ. 60/2018 και 31/2018 μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την υπηρεσία: Α. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ» και Β. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ου πρακτικού της προμήθειας με τίτλο; «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.100 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 12. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 133/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης.
 13. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 134/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας για την υπηρεσία με τίτλο «Πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα παρελθόντων ετών μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.
 15. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 470/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτορπής με θέμα: «Έγκριση διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται».
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται (Αρ. πρωτ. 42734/19-12-2019).
 17. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)».
 18. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»
 19. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 3 μήνες.
 20. Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατά 3 μήνες.
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 22. Λήψη απόφασης για την απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2019 και απαλλαγής υπολόγου.
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ΄αρ. 42342/17-12-2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού για την καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 010108 της Π.Ε.3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την αρχική ιδιοκτησία με κ.α.κ.098502 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για τις αρχικές ιδιοκτησίες με κ.α.κ.028117 & 028106 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.013406 της Π.Ε. 3 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 27. Λήψη απόφασης για έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού για μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία με κ.α.κ.014105 στο Ο.Τ. 141 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8683/29-3-2018 γνωμοδότησης δικηγόρου.
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 11849/10-04-2019 γνωμοδότησης δικηγόρου.
 30. Λήψη απόφασης για τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση που αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36842/5-11-2019 αίτηση πολίτη.
 31. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41449/11-12-2019 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.
 32. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41747/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.
 33. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 41859/12-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.
 34. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40895/06-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 020925 στο Ο.Τ. 312 της 5ης Π.Ε.».
 35. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 31/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7516/2019).
 36. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 25/11/2019 αγωγής (Γ.Α.Κ. 106414/2019) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 37. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7469/2019).
 38. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της προσφυγής (Αρ. εισαγωγής ΠΡ2320/09-05-2012).
 39. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 05/11/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 96604/2019).
 40. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7466/2019).
 41. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 10695/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 42. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 29/07/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 7466/2019).
 43. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 18/12/2019 αίτησης (Γ.Α.Κ. 111725/2019).

Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον Μάρκου Δημήτρη, Νομικό Αντώνη, Σερέτη Χρήστο, Μπασινά Ιωάννη, Φύτρο Αντώνη, Φράγκο Διονύση, Μάρκου Ιωάννη, Ραφτοπούλου Άννα και Φράγκου Ελένη.

Όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.

stamataki