Αναρτήθηκαν σήμερα το απόγευμα, Τρίτη 16 Ιουλίου 2019, τα προσωρινά αποτελέσματα και οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ΟΑΕΔ έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων από την 17.07.2019 και ώρα 11:00 μέχρι την 19.07.2019 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 22.07.2019 και ώρα 13.00. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2019-2020 .

 

Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,  μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

 1ος Τρόπος: Με χρήση κωδικών στο σύστημα της ΓΓΠΣ (Κωδικοί TAXIS).

Όσοι έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του ΟΑΕΔ από 01.01.2012 και μετά είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως άνεργοι, έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών στο σύστημα της ΓΓΠΣ (Κωδικοί TAXIS) και του ΑΜΚΑ τους.

Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να κάνουν χρήση των e-services ΟΑΕΔ και όσοι έχουν χάσει τον κλειδάριθμό τους.

2ος Τρόπος: Με χρήση κλειδάριθμου ΟΑΕΔ.

Η παραλαβή του κλειδαρίθμου και του κωδικού πρόσβασης γίνεται μόνο με φυσική παρουσία σας στο τοπικό Υποκατάστημα ΟΑΕΔ που ανήκετε σύμφωνα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας.

Α. Εάν δεν είστε άνεργος/η, θα πραγματοποιηθεί καταχώρηση των στοιχείων σας  στο μητρώο φυσικών προσώπων (όχι ανέργων). Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Β. Εάν είστε άνεργος/η, για την εγγραφή στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το δελτίο ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.
  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας».