Υπογράφηκε χτες η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου και ξεκινά η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει ποτέ, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3.000.000€ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, και στοχεύει στην εξοικονόμηση οικονομικών και φυσικών πόρων.

stamataki

Τον Ιούνιο του 2018 ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδας είχε προκηρύξει  Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Άνω των ορίων Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» που περιελάμβανε:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριάντα τριών (33) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Δικτύου (Τ.Σ.Ε.Δ.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) ή/ και τη διαχείριση της πίεσης σε υφιστάμενες θέσεις του δικτύου.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης Ποιότητας (Τ.Σ.Ε.Π.Π.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου.
  • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία χιλίων (1.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) για τη μέτρηση των καταναλώσεων στις απολήξεις του δικτύου.
  • Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνει Ακουστικό γαιόφωνο (1 τμχ), Ψηφιακό συσχετιστή (1 τμχ), Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών (50 τμχ) και Σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών (1 τμχ).
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος που περιλαμβάνει εξοπλισμό (hardware) και λογισμικά (software).
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας.
  • Τεκμηρίωση/ δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος.

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία για διάστημα τριών (3) μηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.067.264,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.473.600,00 €, ΦΠΑ : 593.664,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ08510055) και από ίδιους πόρους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. Η σύμβαση περιλαμβάνεται την πράξη με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 241/23-05-2017 και την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 4262/18-12-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και έχει λάβει κωδικό MIS 5004063.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ κατά το ποσό των δύο εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα οκτώ ΕΥΡΩ (2.289.598,00 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας κατά το ποσό των επτακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ΕΥΡΩ (777.666,00 €).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (1.846.450,00 €).

Αναλυτικά όλα τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, εδώ http://www.spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=2407