Στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019, ο Δήμαρχος, κύριος Μάρκου Δημήτρης εισηγήθηκε το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης και ανέφερε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3013/02 «Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού :

α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,

β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.»

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3013/2002 προβλέπεται η σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην έδρα κάθε Δήμου το οποίο αποτελείται από τους :

 1. Δήμαρχο ως Πρόεδρο ii. Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία iii. Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού iv. Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής v. Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου vi. Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας vii. Εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και viii. Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού ix. Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. x. Προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας xi. Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το πιο πάνω Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις, αποφάσισε ομόφωνα :

Συγκροτεί Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος αποτελούμενο από τους κάτωθι :

 • Το Δήμαρχο κ. Δημήτριο Μάρκου, ως Πρόεδρο
 • Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, τον κ. Παναγιώτη Λάμπρου από την πλειοψηφία & τον κ. Δημήτριο Μποτζιολή από τη μειοψηφία
 • Τον εκάστοτε Εκπρόσωπο πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
 • Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής όπως κάθε φορά ορίζεται από Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων – Αρτέμιδος
 • Προϊστάμενο αυτοτελούς τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας Σπάτων Αρτέμιδος
 • Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΠΥ Μαρκοπούλου
 • Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΠΥ Κορωπίου
 • Διοικητή 12ου ΠΣ Αθηνών
 • Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
 • Προϊστάμενο Δασαρχείου Πεντέλης
 • Εκπρόσωπο Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών