Η 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα γίνει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Λ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι :

vivliopoleio

Τα θέματα από 1 έως και 20 αφορούν τη λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για διάφορες υποθέσεις.

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 79/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων για την υπ’ αριθμ. 10547/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 3. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων την υπόθεση ανώνυμης εταιρείας .
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32700/01-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33144/03-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για εξέταση αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού που αφορά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος».
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33145/03-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ. 022120».
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από τον υπ’ αρ. 12/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης λόγω έλλειψης στοιχείων ιδιοκτητών στους πίνακες της πράξης εφαρμογής περιοχής Μυκηναϊκών Τάφων στην Δ.Ε. Σπάτων.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 37/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 406/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 28915/30-09-2019).
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 406/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 29794/30-09-2019).
 11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής των υπόλοιπων δόσεων από τον υπ’ αρ. 406/9-04-2019 χρηματικό κατάλογο από εισφορά σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στο Ο.Τ33 της Π.Ε. 3 στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 και λόγω εφάπαξ εξόφλησης.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής της υπόλοιπης βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 485/14-5-2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης από εισφορά σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 711/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης εισφοράς σε χρήμα λόγω υπαγωγής της ιδιοκτησίας του Ο.Τ.66 της Π.Ε. 3 στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής οφειλής των υπόλοιπων δύο (2) δόσεων από την υπ’ αρ. 760/1-7-2019 χρηματικό κατάλογο από εισφορά σε χρήμα λόγω εμπρόθεσμης και εφάπαξ εξόφλησης οφειλής αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη του υπ’ αρ. 810/9-7-2019 χρηματικού καταλόγου από εισφορά σε χρήμα που αφορά την οφειλή λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 817/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 32630/30-09-2019).
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από εισφορά σε χρήμα από τον υπ’ αρ. 817/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης με σκοπό τον επαναϋπολογισμό και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.4315/2014 (Αρ. πρωτ. εισηγ. 33626/7-10-2019).
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ολικής διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τον υπ’ αρ. 962/2019 χρηματικό κατάλογο είσπραξης ποσού 500,00€ από κλήση ΚΟΚ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών ΤΑΠ/Δ.Τ – Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσης όπου απαιτείται.
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 31805/07-11-2018 σύμβασης της υπηρεσίας «Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και της 1ης Σ.Σ. για το έργο: «Επισκευές και μικροέργα αποχέτευσης ομβρίων».
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ».
 24. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης του μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΑΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».
 25. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξωδικαστικού συμβιβασμού για καταβολή αποζημίωσης για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.043706 στο Ο.Τ. 437 της 3ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 26. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευσης της πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0103076 στο Ο.Τ. Δ239 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι).
 27. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0112094 & 0112096 στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Πέτρα Γυαλού – Βούλια – Προκαλήσι».
 28. Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ. 2γ Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για το κοινό.