Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στις 10.30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου), για συζήτηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

Σύμφωνα με το έγγραφο τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, όπως ορίστηκαν με απόφαση του Δημάρχου, είναι οι αντιδήμαρχοι, Τούντας Αντώνης, Σερέτης Χρήστος, Νομικός Αντώνης, Παραχεράκης Γιάννης, Μπέκας Γιώργος.

Τι είναι η Εκτελεστική Επιτροπή – Ποιες οι αρμοδιότητες της

  • Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
  • Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
  • Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.
  • Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
  • Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  • Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο.