Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε. (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), υπέγραψαν Συμφωνητικό Συνεργασίας τετραετούς διάρκειας, με στόχο την ανάπτυξη κοινής δράσης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της έρευνας και της διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ με την αγορά εργασίας, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Το Συμφωνητικό Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπος Σαχίνης.

Ενδεικτικά, το κοινό σχέδιο δράσης εστιάζει σε μια σειρά από πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των δύο οργανισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ευκαιρίες βελτίωσης της εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών μέσα από τη προσφορά πρακτικής άσκησης στην ΕΥΔΑΠ και ενημερωτικές – εκπαιδευτικές συναντήσεις με στελέχη του οργανισμού. Αντίστοιχα, το ΟΠΑ θα συνδράμει στο σχεδιασμό δράσεων για την ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε εργαζόμενους και στελέχη της ΕΥΔΑΠ, με ιδιαίτερη έμφαση σε αντικείμενα που άπτονται του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι δύο πλευρές αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη συνεργασιών που προωθούν την έρευνα, με την εκπόνηση μελετών για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος της ΕΥΔΑΠ, και την καινοτομία, μέσα από τη συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ. Παραμένοντας πιστοί στη διαχρονική παρουσία της ΕΥΔΑΠ στην κοινωνία μέσα από δράσεις με θετικό κοινωνικό πρόσημο, η συνεργασία εκτείνεται και στο πεδίο αντίστοιχων δράσεων.

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού δήλωσε: «Το ΟΠΑ ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του με την ΕΥΔΑΠ, την μεγαλύτερη εταιρεία του κύκλου του νερού στην Ελλάδα. Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές και την προαγωγή της περιβαλλοντικής προστασίας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσα από συνέργειες στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η νέα συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που μόνο θετικά αποτελέσματα θα προσφέρουν στον πυλώνα της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ κ. Χαράλαμπος Σαχίνης συμπλήρωσε: « Η συνεργασία της ΕΥΔΑΠ με την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι για εμάς αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας για διασύνδεση της υψηλού επιπέδου γνώσης που παράγεται στα πανεπιστήμια με την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της Εταιρείας. Όπως ο κύκλος του νερού, έτσι και ο κύκλος της γνώσης και του επιχειρείν πρέπει να δένονται με αέναους δεσμούς ανταλλαγής απόψεων, γνώσης και καινοτομίας. Η συνεργασία μας με το ΟΠΑ είναι η αρχή ενός τέτοιου κύκλου που στόχο έχει να αποφέρει αμοιβαία θετικά αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές».