Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019 – 2020».

Τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης της πληρότητας των φακέλων και δικαιολογητικών των αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι να δουν εδώ

https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/results_2019/goneis_pro_select.php

όπου η είσοδος γίνεται με διαπιστευτήρια (τους κωδικούς δηλαδή)  taxisnet.

Ωστόσο από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία ενστάσεων η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι 17/7/2019 και ώρα 24:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη χρήση κωδικών TAXISNET της αιτούσας (όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα» νοούνται αντιστοίχως και οι άνδρες με δυνατότητα, εκ του προγράμματος, υποβολής αίτησης), δηλαδή με τους κωδικούς που έγινε η αίτηση.

Οι ενστάσεις γίνονται ΜΟΝΟ εδώ https://web.eetaa.gr:37443/ .

Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις που αποστέλλονται με email ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (Ε.Ε.Ε.).

Στην ηλεκτρονική ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση και να επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ Ειδικής εφαρμογής  για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων :

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET. Μετά την εξουσιοδότηση στον εξυπηρετητή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την προσπέλαση των στοιχείων σας που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, μεταφέρεστε σε οθόνη που αφορά την ένσταση.

 Επιλέξτε «Δημιουργία ένστασης»

  1. Συμπληρώστε την αιτιολογία της ένστασης και πατήστε «Αποθήκευση» (υποχρεωτικό πεδίο)
  2. Επισυνάψτε τα δικαιολογητικά της ένστασης (σε μορφή pdf)

Επιλέξτε «Επισύναψη δικαιολογητικού»

  1. Επιλέξτε το αρχείο του δικαιολογητικού από το δίσκο σας
  2. Περιγράψτε τι είναι αυτό το δικαιολογητικό (π.χ . Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης)
  3. Ολοκληρώστε την επισύναψη επιλέγοντας «Ανέβασμα του αρχείου που επιλέξατε στο διακομιστή της ΕΕΤΑΑ»

 Όταν ολοκληρώσετε την επισύναψη των δικαιολογητικών επιλέξτε «Υποβολή ένστασης». Με την ενέργεια αυτή ολοκληρώνεται η υποβολή της ένστασης.

Μετά την Υποβολή της ένστασης δεν έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε τα στοιχεία της. Μπορείτε μόνο να δημιουργήσετε συμπληρωματική ένσταση, με την ίδια διαδικασία. Ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός συμπληρωματικών ενστάσεων είναι 3.

Οριστικά αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών ενστάσεων, θα καταρτιστούν οι οριστικοί Πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ στις 21/7/2019.