Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού δύο (2) ατόμων, ένα (1) ΠΕ Θεατρολόγος-Σκηνοθέτης, και ένα (1) ΠΕ Εικαστικό, για τον Οργανισμό Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνη για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, εξέδωσε ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος στην επίσημη ιστοσελίδα του.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
 2. Να είναι άνω των 25 ετών.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική απαγόρευση).

4 (Μόνο για άνδρες) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή η λήξη αναβολής στράτευσης να είναι μετά τις 30-8-2019.

5 Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν καλή φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση-εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή έως τις 7-10-2019 συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο . Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά Θεατρικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού & συντονισμό εργαστηρίων βιβλιοθήκης (εργαστήρια ανάγνωσης και δημιουργικότητας-Καλοκαιρινή εκστρατεία ) σε συνεργασία με την Ε.Β.Ε σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως.

Για την ειδικότητα η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

 1. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2019 2 ΑΤΟΜΩΝ .