Σύμφωνα με την ανακοίνωση – πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων Αρτέμιδος, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση την Τετάρτη 03 Ιουλίου και ώρα 20.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την πρόσκληση είναι τα εξής (έχουν διαγραφεί τα ονόματα πολιτών) :

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2019 (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2019, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.183/2019).
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.210/2019).
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.- /2019).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 8. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 9. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 10. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου (αρ.απόφ.Ο.Ε.-/2019).
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.008/2019).
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του αναμορφωμένου πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.44/2019).
 13. Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου μας.
 14. Λήψη απόφασης αποδοχής της πρότασης της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης περί Λειτουργίας Παραρτήματος 5ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος & 2ου Νηπιαγωγείου Σπάτων Δ/νσης ΠΕ Αν. Αττικής και ανάληψης των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.12/2019).
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης κατανομής ποσού 62.955,44€ από 2η ΚΑΠ έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κ.λ.π. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.8/2019).
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 37.756,53€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Μάρτιο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.9/2019).
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής ποσού 33.089,89€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τους μήνες Απρίλιο & Μάϊο 2019 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.10/2019).
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ».
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.41/2019 μελέτης «Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθμ.75/2019 μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2019» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 21. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».