Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 6Κ/2019 του ΑΣΕΠ με θέμα την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.).

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις και τα προσόντα παρακάτω:

Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Τελωνειακών, ΤΕ Τελωνειακών – Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών, ΤΕ Τελωνειακών – Μηχανικών και ΤΕ Τελωνειακών – Πλοιάρχων.

Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Τελωνειακών, ΔΕ Τελωνειακών – Ναυκλήρων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ:

ΤΕ Τελωνειακών και ΔΕ Τελωνειακών: Εφαρμογή τελωνειακής νομοθεσίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μείωση της διαφθοράς, προστασία της δημόσιας υγείας.

ΤΕ Τελωνειακών – Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών: Μέριμνα για τον χειρισμό και την καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και των ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών συστημάτων του πλοίου.

ΤΕ Τελωνειακών – Μηχανικών: Διασφάλιση και επίβλεψη της καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των μηχανών και εγκαταστάσεων.

ΤΕ Τελωνειακών – Πλοιάρχων: Μέριμνα για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος και των επιβαινόντων σε αυτό, διακυβέρνηση του πλοίου, τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Αποφυγής Συγκρούσεων στη θάλασσα.

ΔΕ Τελωνειακών – Ναυκλήρων: Μέριμνα για την καλή λειτουργία και την εξωτερική εμφάνιση του σκάφους, καθώς και την καθαριότητα και ευπρέπεια των κοινόχρηστων χώρων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

Δείτε το ΦΕΚ ΦΕΚ 6Κ2019.