Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 παρ. 11 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν.4623/2019 καθώς και την εγκύκλιο 90/Α.Π.59849/21-8-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών στην πρώτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, έχοντας προηγηθεί η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της, κατά την Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία ο Αντιπρόεδρος, μεταξύ των μελών της. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών της Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο της κατά περίπτωση οικείας Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημήτριος Μάρκου πρότεινε για τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο & Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σερέτη Χρήστο, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή και έλαβε έξι (6) ψήφους κατόπιν φανερής ψηφοφορίας.

Έτσι, ομόφωνα, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίστηκε ο Σερέτης Χρήστος για την περίοδο από 25/09/2019 έως 6/11/2021.