Ορίστηκαν πριν από λίγο οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με απόφαση του Δημάρχου, Μάρκου Δημήτρη, που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα  Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ορίζονται με θητεία από 02/09/2019 μέχρι 31/8/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ως εξής :

vivliopoleio
stamataki
  1. Τούντας Αντώνης, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

-Την εποπτεία των θεμάτων Προγραμματισμού και των Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης

-Την εισήγηση, συντονισμό και εφαρμογή διατομεακών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη

-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα

-Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

-Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

-Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

-Την τέλεση γάμων

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :

-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

-Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σπάτων για την επίλυση των προβλημάτων τους

  1. Σερέτης Χρήστος, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως :

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

-Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης

-Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

-Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού

-Την τέλεση γάμων

-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

-Τη λειτουργία των ΚΕΠ

-Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

-Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

-Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες

Κοινωνικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας

-Την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης

-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων τρίτης ηλικίας

β) κατά τόπον τις παρακάτω αρμοδιότητες :

-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα

-Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτέμιδος για την επίλυση των προβλημάτων τους

  1. Νομικός Αντώνης, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού

-Την επιβολή πρόστιμων για την καθαριότητα, τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες

-Την επίβλεψη μελετών και έργων καθαριότητας

-Την τέλεση γάμων

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

-Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Αρτέμιδος

  1. Παραχεράκης Ιωάννης, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Δικτύων Ύδρευσης, τεχνικών Συνεργείων και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

-Την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης νέων διδακτηρίων.

  1. Μπέκας Γεώργιος, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχος καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας

-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Σπάτων, την προώθηση των διαδικασιών επέκτασής του και την ανέγερση κυλικείου

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Τις αρμοδιότητες  των πέντε αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Σερέτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Νομικό.