δημος σπατων

Ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια αντιπυρικής περιόδου 2023 και συγκεκριμένα του εξής κατά ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα), αριθμό ατόμων και χρονική περίοδο από 01-06-2023 έως 30-09-2023.

Ειδικότητες:

stamataki
  • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤ. Γ΄ (C): 3 άτομα
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ /ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2 άτομα
  • ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ / ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 7 άτομα
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά με ευκρινή αντίγραφα σε μορφή *.pdf με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmhma_prosopikou@spata-artemis.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 19-05-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ