Μέσα από ανάρτηση στο Διαύγεια, που έκανε ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, με θέμα «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» βρήκαμε αυτή την χρήσιμη πληροφορία – διαδικασία για τα οικόπεδα που δεν καθαρίζονται από τους ιδιοκτήτες (και που πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και ποιοι είναι).

Το κείμενο διαδικασίας για τα οικόπεδα έχεις ως εξής (απομονωμένο από το συνολικό κείμενο που ακολουθεί)  :

«Λόγω της αμέλειας της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών ακινήτων, ο Δήμος κάθε χρόνο υποχρεώνεται να καθαρίσει οικόπεδα ιδιωτών και με βάση τα αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η τυπική διαδικασία που ακολουθείται για τον καθορισμό οικοπέδων είναι η ακόλουθη :

– Οι πολίτες απευθύνονται εγγράφως στο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο ζητώντας τον καθαρισμό ακινήτων από ξηρά χόρτα.

– Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους πολίτες για διευκρινήσεις όπου απαιτείται (π.χ. ακριβής θέση). Εάν σε αυτό το στάδιο προκύψει ότι το αίτημα αφορά και άλλες υπηρεσίες (π.χ. αποκομιδή αποβλήτων ή κλάδευση δένδρων) τότε αυτό διαβιβάζεται αρμοδίως.

– Το οικόπεδο εντοπίζεται σε χάρτη όπου απεικονίζονται ταυτόχρονα τα όρια ακινήτων και οι κτηματολογικοί κωδικοί (ΚΑΕΚ). Εάν το ακίνητο βρίσκεται εντός περιοχής που εφαρμόζεται η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 ακολουθεί το επόμενο στάδιο, εάν όχι ενημερώνεται ο πολίτης που υπέβαλε το αίτημα.

– Το οικόπεδο ελέγχεται με επί τόπου αυτοψία ώστε να εκτιμηθεί ο βαθμός επικινδυνότητας και να προτεραιοποιηθεί αναλόγως. Σε περιπτώσεις αυξημένου φόρτου εργασίας, όπως κατά την τρέχουσα περίοδο, η διενέργεια έλεγχου μπορεί να ζητηθεί να διενεργηθεί από τον ανάδοχο των εργασιών αποψίλωσης.

– Ο Δήμος υποβάλλει αιτήσεις στο Κτηματολογικό Γραφείο Σπάτων και μετά την κοστολόγησή τους (εντός 1 – 2 ημερών) καταβάλει σε μετρητά την αξία των ζητούμενων κτηματολογικών φύλλων. Αυτά χορηγούνται συνήθως έπειτα από 15 ημερολογιακές ημέρες.

– Με βάση τα ανευρεθέντα στοιχεία ιδιοκτητών γίνεται αποστολή γραπτής ειδοποίησης προς αυτούς υπενθυμίζοντας τις σχετικές υποχρεώσεις.

– Με την παρέλευση 10 ημερολογιακών ημερών και εφόσον δεν έγινε ο καθαρισμός από τους ιδιοκτήτες ο Δήμος αναθέτει σε συμβεβλημένο ιδιώτη την εργασία αυτή.

– Με το πέρας των εργασιών (περί τα τέλη Σεπτεμβρίου) η υπηρεσία μας θα συντάξει καταλόγους βεβαίωσης διοικητικών προστίμων και δαπανών καθαρισμού ανά ακίνητο.

– Διευκρινίζεται ότι αναλόγως των περιστάσεων, εάν απαιτηθεί η μείωση του χρόνου απόκρισης η διαδικασία μπορεί να κινείται παράλληλα : μόλις εντοπισθεί στο χάρτη το ακίνητο, αυτό καταχωρείται ως εντολή εργασίας καθαρισμού οικοπέδου σε διαδικτυακό χάρτη που διαμοιράζεται με τον Ανάδοχο και ταυτόχρονα κινούνται και οι διαδικασίες αναζήτησης ιδιοκτητών προκειμένου να συνταχθούν πίνακες υπόχρεων όπως ο νόμος ορίζει.

– Ιδιαίτερα προβληματικές είναι οι περιπτώσεις των κατοικημένων και εκτός σχεδίου περιοχών, όπου ο Δήμος δε νομιμοποιείται να εισέλθει σε ιδιωτική γη και περιορίζεται στον καθαρισμό παρόδιων επιφανειών όπως περιγράφεται παραπάνω.

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω είναι δαπανηρή και χρονοβόρα με τις όποιες συνέπειες.»

Στο ίδιο έγγραφο (που είναι η ψήφιση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16 Απριλίου 2019) αναφέρονται ακόμα τα εξής σημαντικά :

Υποβάλλεται σχέδιο μνημονίου ενεργειών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την αντιπυρική περίοδο 2019. Προς ενίσχυση των μέτρων και των δράσεων που θα συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου προτείνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

 1. Η επικοινωνία σε ανώτατο επίπεδο με τον ΟΤΕ για την επίλυση του προβλήματος μη λήψης μέτρων πρόληψης από την ιδιοκτήτρια εταιρία παρά τις έγγραφες οχλήσεις του Δήμου στο ακίνητο 400 στρεμμάτων στην Αρτέμιδα το οποίο συνορεύει με κατοικημένες περιοχές.
 2. Η ανάθεση σε εργολάβο εργασιών κλάδευσης υψηλών δένδρων. Η ποσότητα του φυσικού αντικειμένου πρέπει να είναι τουλάχιστο διπλάσια από ότι η ποσότητα των αντίστοιχων αναθέσεων κατά τα περασμένα έτη.

iii. Η πιστοποιημένη μετατροπή ενός οχήματος της υπηρεσίας πρασίνου με την προσθήκη κλίμακας και πλατφόρμας σταθερού ύψους εργασίας ώστε να αποκτήσει η υπηρεσία πρασίνου τη δυνατότητα εργασίας σε υψηλότερα σημεία.

 1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης από το προσωπικό που απασχολείται στο γραφείο Δημάρχου διαμέσου της Κοινωφελούς Εργασίας.

Επίσης προτείνεται η υποβολή υπομνήματος παρατηρήσεων προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη καθώς επίσης και προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, διαμέσου του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα διατυπώνονται:

– Η ανάγκη ριζικής αναθεώρησης της αντιμετώπισης των πυρκαγιών υπαίθρου στη δασοαστική ζώνη και των δασικών πυρκαγιών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

– Η ανάγκη επιστημονικού προσδιορισμού της δασοαστικής ζώνης στην χώρα και η χαρτογράφηση αυτών σε επίπεδο Δήμου με κοινό σύστημα για όλη της χώρα.

– Ο καθορισμός των επιτρεπόμενων/υποχρεωτικών επεμβάσεων στη βλάστηση της δασοαστικής ζώνης και η τεχνική περιγραφή αυτών.

– Η υποχρεωτική διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων στη δασοαστική ζώνη, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η επιβάρυνση των ασκούντων διακατοχή αθροιστικά για τα παρελθόντα έτη εφόσον τους αποδοθεί η κυριότητα στο μέλλον.

– Ο αυστηρός συνυπολογισμός της φυσικής βλάστησης στις διαδικασίες επέκτασης ρυμοτομικών σχεδίων στην νέα δασοαστική ζώνη που θα δημιουργηθεί στα νέα εξώτερα όρια.

– Η ανάγκη εισαγωγής της βοσκής ως οικολογικό-περιβαλλοντικό μέτρο μείωσης της βιομάζας στα ελληνικά δάση θερμόβιων κωνοφόρων και η οικονομική στήριξη των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων που θα αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες στη δασοαστική ζώνη.

– Η ανάγκη υπογειοποίησης των αγωγών μέσης και υψηλής τάσης ρεύματος, τουλάχιστον στις δασοαστικές περιοχές.

– Ο ορισμός των αρμοδιοτήτων επεμβάσεων στη βλάστηση της δασοαστικής ζώνης με νομοθετική ισχύ και η χρηματοδότηση των αρμόδιων οργάνων. Ο ορισμός αρμοδιοτήτων οφείλει να συμπεριλάβει τις αμφισβητούμενες και τις διακατεχόμενος δασικές εκτάσεις.

– Η ανάγκη καθορισμού ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης σχεδίων εκκενώσεων (π.χ. ροή κυκλοφορίας, χρόνοι εκκένωσης κ.α.).

– Η ανάγκη ορισμού τεχνικών προδιαγραφών αντιπυρικής προστασίας κτισμάτων και γηπέδων που βρίσκονται στη δασοαστική ζώνη και η υποχρέωση συμμόρφωσης με τρόπο ανάλογο του αντισεισμικού κανονισμού. Ο κανονισμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει τόσο την υποδομή όσο και τη βλάστηση (φυσική και τεχνητή).

– Η ανάγκη υποχρέωσης των ιδιοκτητών ακινήτων που τα εκμεταλλεύονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις, για την ενημέρωση των ενοίκων σε θέματα κινδύνου και απομάκρυνσης.

– Η θέσπιση ενός κοινού για ολόκληρη τη χώρα μοντέλου περιγραφής της καύσιμης ύλης της ζωντανής και νεκρής βιομάζας.

– Η ανάγκη χρηματοδότησης των ΟΤΑ για τη χαρτογράφηση της δασοαστικής ζώνης με βάση εθνικά πρότυπα.

– Ο επαναπροσδιορισμός της διάθεσης των αποθεμάτων του Πράσινου Ταμείου (και μελλοντικών ανάλογων χρηματοδοτικών μέσων) με έμφαση στη διαχείριση της δασικής βλάστησης της δασοαστικής ζώνης.

Επισημαίνονται ακόμα τα ακόλουθα προβλήματα που διαπιστώνονται σε επίπεδο Δήμου :

 1. Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος δε διαθέτει κανονισμό ιδιωτικού και κοινόχρηστου πρασίνου παρά το γεγονός ότι αντίστοιχο σχέδιο έχει υποβληθεί αρμοδίως από το Μάρτιο του 2018. Η ύπαρξη κανονισμού θα διευκόλυνε τη διαχείριση της βλάστησης με αποτέλεσμα τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση της προσπελασιμότητας των οδών.
 2. Η μη περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων, τα οποία αφενός αποτελούν εμπόδια στην κίνηση οχημάτων έκτακτης ανάγκης αφετέρου αποτελούν επικίνδυνο καύσιμο.
 3. Η μη εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τα υφιστάμενα πολεοδομικά χαρακτηριστικά δημιουργούν προβλήματα τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο καταστολής.
 4. Η αυθαίρετη δημιουργία οικιστικών πυκνώσεων εκτός σχεδίου, εντός ή σε επαφή με δασικές εκτάσεις και βλάστηση. Στις περιοχές αυτές οι ιδιοκτήτες στην πλειοψηφία τους δεν μεριμνούν για την κατασκευή κτισμάτων από υλικά χαμηλής αναφλεξιμότητας. Επιπρόσθετα καθώς η οργάνωση του χώρου γίνεται αυθαίρετα δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα από ελλιπή πλάτη οδών, ιδιαίτερα έντονες κλίσεις ανωφερειών και ανεπαρκείς γωνίες στροφών. Επίσης είναι ιδιαίτερα δυσχερής η αναζήτηση ασφαλών χώρων καταφυγής και για το λόγο αυτό στο μνημόνιο που ακολουθεί υιοθετούνται ενδιάμεσες λύσεις.
 5. Η μη διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων από τη Δασική Υπηρεσία που έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση καύσιμης δασικής ύλης.
 6. Η άγνοια κινδύνου από τους πολίτες που κατοικούν στις δασοαστικές περιοχές.
 7. Η δυσκολία εντοπισμού των υπόχρεων για καθαρισμό από ξηρά χόρτα και βλάστηση ιδιοκτητών ακινήτων : Στο Δήμο μας παρά το γεγονός ότι εντός της πόλης των Σπάτων λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, η αναζήτηση στοιχείων ιδιοκτητών είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Ο Δήμος δαπανά για κάθε ακίνητο το ποσό των 11,00€ (ανά ακίνητο) καθώς η νομική υπηρεσία του Εθνικού Κτηματολογίου έχει αρνηθεί εγγράφως τη χορήγηση στοιχείων για τη διευκόλυνση είσπραξης των οφειλών με το αιτιολογικό ότι ο Δήμος πρέπει να καταθέσει προηγουμένως συγκεκριμένα στοιχεία για τους υπόχρεους και να αποδείξει ότι έχουν βεβαιωμένες οφειλές. Κάτι που φυσικά είναι αδύνατο αφού ο Δήμος αναζητά στα κτηματολογικά αρχεία αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Επιπρόσθετα ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου Σπάτων βρίσκεται σε αποχή και χορηγεί στοιχεία 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταβολή των απαιτούμενων ποσών, κατάσταση που προκαλεί πρόσθετη καθυστέρηση.
 8. Ο χαμηλός βαθμός συμμόρφωσης των ιδιοκτητών ακινήτων να με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις. Λόγω της αμέλειας της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών ακινήτων, ο Δήμος κάθε χρόνο υποχρεώνεται να καθαρίσει οικόπεδα ιδιωτών και με βάση τα αιτήματα πολιτών που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Τέλος, όσο αφορά τη σύμβαση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού βλάστησης που έχει αναλάβει και φέτος να επιβλέψει το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας λόγω αδυναμίας του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, Κοιμητηρίων και Παιδικών Χαρών, αναμένω τις απαραίτητες οδηγίες σε δύο ζητήματα:

Α. Οι ενέργειες που αιτούνται οι πολίτες να υλοποιηθούν και αφορούν οικοπεδικές εκτάσεις ιδιωτών, περιλαμβάνουν περιοχές εντός και εκτός σχεδίου. Για τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίου και σε απόσταση 100μ από τα όρια, εφαρμόζεται η Πυροσβεστική Διάταξη 4/2004. Στις υπόλοιπες περιοχές, καθόσον δεν είναι στο σχέδιο και δεν υπάρχουν όρια οικισμών (βλ. έγγραφο Πολεοδομίας 2017), αναμένεται η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας σε ερώτημα που υποβλήθηκε πρόσφατα.

Β. Οι εντολές εργασίας για την αποψίλωση της ποώδους βλάστησης θα δίνονται στον εργολάβο με βάση την προτεραιότητα ημερομηνίας υποβολής αιτήματος ή τη γεωγραφική θέση του αιτήματος, δηλαδή την εγγύτητα στις πλέον επικίνδυνες περιοχές όπως αυτές προτείνονται στο κείμενο του μνημονίου ενεργειών που ακολουθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να λάβει απόφαση έχοντας υπόψη:

-Την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου,

-τις διατάξεις του άρθρου 62 & 63 του Ν.3852/10 όπως ισχύουν

– τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου

– την κείμενη νομοθεσία

-την υπ’ αρ. 11466/08-04-2019 εισήγηση με συνημμένο και αναπόσπαστο αυτής σχέδιο

«ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ» της Δ/νσης Περιβ/ντος, Πρασίνου & Πολιτ.Προστασίας του Δήμου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται το σχέδιο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τίτλο «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» κατόπιν της την υπ’ αρ. 11466/08-04-2019 εισήγησης της Δ/νσης Περιβ/ντος, Πρασίνου & Πολιτ. Προστασίας του Δήμου, για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2019.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες

διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. Εγκρίνει το «ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Δ.ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» (αρ. απόφ. Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου4/2019).

Θα επανέλθουμε αναλυτικά μετά την πλήρη ανάγνωση του μνημονίου.