Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο Κανονισμός Παραχώρησης Σχολικών Χώρων της Πρωτοβάθμιας βαθμίδας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος που αφορά τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, ο οποίος αποτελείται από 28 άρθρα.

Αναλυτικά :

Άρθρο 1 :

Για τη σύνταξη του παρόντος κανονισμού ελήφθησαν υπ’ όψιν: τα άρθρα 75 παρ. 1,185 παρ. 2 και 243 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ. Α’/08.06.2006), τα άρθρα 65 παρ. 1, 94 παρ. 4 περ. 17, 103 παρ. 2 και 285 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.10.2010),  το  άρθρο  5  του  ν.  1894/2010  περί  της  «Ακαδημίας  Αθηνών  και  άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (ΦΕΚ 110/τ. Α’/27.08.1990), τα άρθρα 41 και 50 του ν. 1566/1985 περί της «Δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ. διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.09.1985), η υπ’ αριθ. ΣΤ/13/1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  (ΦΕΚ  40/τ.  Β’/26.01.1994).

Η  υπ’  αριθ. Δ4/36/14.02.1992  εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  «περί Παραχώρησης  Σχολικών  Χώρων»,  η  υπ’  αριθ.  8440/2011  απόφαση  του  Υπουργού Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση των οικονομικών θεμάτων αυτών» (ΦΕΚ 318/τ. Β’/25.02.2011), η υπ’ αριθ. 1940/2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 8440/2011απόφασης» (ΦΕΚ 310/τ. Β’/02.02.2018), ο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121/τ. Α’/17.06.1999), ο ν. 4479/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/τ. Α’/29.06.2017), ο ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ  102/Α’/12-06-2018)  και  οι  υπ’  αριθ.  Δ4/1171/19.12.1984,  Γ1/153/567/04.05.1988, Δ4/804/16.12.97,   Δ4/210/20.02.1998,   Δ4/170/5.5.98,   Γ4/1392/21-12-1998   και Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000 εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την εγκύκλιο υπ αριθ. 2 με ΑΔΑ ΩΡΙ44653Π4-ΡΝΧ/ 29-12-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Άρθρο 2 :

Μέσω του παρόντος Κανονισμού εκφράζεται η βούληση το σχολείο να είναι ανοιχτό και να αλληλεπιδρά με την ευρύτερη τοπική κοινωνία, όπως αυτή εκφράζεται και εκπροσωπείται από πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς.

Η χρήση των σχολικών χώρων για τη φιλοξενία εκδηλώσεων και δράσεων πέραν της συνήθους εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν πρέπει να περιορίζει τη λειτουργικότητα τους κατά την παροχή του εκπαιδευτικού έργου και για αυτό λαμβάνει χώρα υπό όρους που σκοπό έχουν τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

Η  παραχώρηση  θα  εγκρίνεται  κατόπιν  εξατομικευμένης  εξέτασης  κάθε  εκάστου αιτήματος, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια της επιδιωκόμενης χρήσης με το σχολικό πνεύμα και η ακεραιότητα των σχολικών χώρων.

Άρθρο 3 :

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται :

Α) Στα σχολικά γυμναστήρια των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου  Σπάτων Αρτέμιδος και

Β) Στις αίθουσες εκδηλώσεων –πολλαπλών χρήσεων και στους λοιπούς χώρους του συνόλου των λειτουργούντων  σχολείων  της  Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος.

Άρθρο 4 :

Η παραχώρηση σχολικών χώρων επιτρέπεται:

Α)  Σε  εξωσχολικούς  φορείς  του  Δημοσίου  ή  του  ιδιωτικού  τομέα  ήτοι  Ο.Τ.Α.,  τοπικούς κοινωνικούς  φορείς,  πολιτιστικούς  συλλόγους,  αθλητικά  σωματεία,  Αναγνωρισμένους  Φορείς διεξαγωγής εξετάσεων ξένων γλωσσών κ.λ.π. και

Β)  Σε  εσωτερικές  σχολικές  ομάδες  (Συλλόγους  Γονέων  και  Κηδεμόνων-Ένωση-Ομοσπονδία Γονέων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ, τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, μαθητικές κοινότητες κ.λ.π.). Δεν παραχωρούνται σχολικοί χώροι για την διεξαγωγή μαθημάτων ινστιτούτων ξένων γλωσσών και γενικότερα μαθημάτων από ιδιωτικά φροντιστήρια και ιδιωτικές σχολές.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης όλων των σχολικών χώρων για δημοτικά προγράμματα την περίοδο μη διεξαγωγής μαθημάτων. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των χώρων κατά τις γενικές  περιγραφές  του  κανονισμού,  για  την  διενέργεια  ενημερωτικών  ημερίδων,  ομιλιών, σεμιναρίων, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα και την εποπτεία του.

Άρθρο 5 :

Τα αιτήματα παραχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στους εξής χρόνους:

Α) Τα αιτήματα για παραχωρήσεις που αφορούν στη συνολική χρονική διάρκεια ενός διδακτικού έτους (από 01ης Σεπτεμβρίου έως 30ος Ιουνίου) θα πρέπει να υποβάλλονται από την 20η Μαΐου έως την 10η Ιουνίου κάθε έτους.

Β) Τα αιτήματα παραχώρησης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα πρέπει να υποβάλλονται  τουλάχιστον  ένα  (1)  μήνα  πριν  την  ημερομηνία  για  την  οποία  ζητείται  η παραχώρηση του σχολικού χώρου.

Γ) Τα αιτήματα υποβάλλονται στην οικεία σχολική επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την γνωμοδότησή της στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ή στο Δήμο.

Δ) Σε κάθε αίτηση φορέων περί παραχώρησης χώρου θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία  επικοινωνίας, του υπεύθυνου προσώπου εποπτείας και ευθύνης της προς εκτέλεσης δράσης.

Άρθρο 6 :

Η παραχώρηση των σχολικών χώρων στους οποίους αφορά ο παρών κανονισμός, επιτρέπεται  μόνο  εκτός  των  ωρών  λειτουργίας  του  σχολείου  και  για  συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα.

Εξαιρούνται της παραχώρησης για τους ανοιχτούς αθλητικούς σχολικούς χώρους οι ώρες κοινής ησυχίας, όταν γειτνιάζουν σε κατοικημένη περιοχή. Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις  δύναται  να  χορηγηθεί  παράταση  του  ανωτέρω  ωραρίου,  κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης αίτησης του αιτούντος την παραχώρηση φορέα.

Σε κάθε σχολικό γυμναστήριο θα τηρείται, άτομο που θα ορίζει ως υπεύθυνο ο φορέας και θα δηλώνει εξ αρχής κατά την αίτηση παραχώρησης του χώρου, βιβλίο παράδοσης –παραλαβής στο οποίο θα καταγράφεται η ημέρα και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και τυχόν φθορές ή άλλα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρήσης και το οποίο θα ελέγχεται από το Διευθυντή του σχολείου προκειμένου να ζητείται η αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

Άρθρο 7 :

Οι χώροι στους οποίους αναφέρεται ο παρών κανονισμός χρησιμοποιούνται πρωτίστως για  το  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής,  θεωρούνται  αναπόσπαστο  τμήμα  των  σχολείων  και λειτουργούν μαζί με αυτά. Συνεπώς μετά το τέλος των δράσεων για τις οποίες παραχωρούνται θα πρέπει  να  αποκαθίσταται  η  σχολική  τους  χρήση.

ΔΕΝ επιτρέπεται  η  μόνιμη  εγκατάσταση αντικειμένων σε αυτούς (π.χ. σκηνή, εξέδρα, καρέκλες). Τα  σχολικά  γυμναστήρια  δεν  αποτελούν  αμιγείς  αθλητικές  εγκαταστάσεις,  συνεπώς  δεν προσφέρονται για την τέλεση τακτικών αθλητικών δράσεων.

Τυχόν προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων σε ώρες για τις οποίες έχει δοθεί παραχώρηση, αναστέλλει την παραχώρηση και δίδεται απόλυτη και άμεση προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό έργο.

Άρθρο 8 :

Σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφ. 44/10/10-03-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδος (πόροι του Ν.Π.Δ.Δ),

Α) Οι εξωσχολικοί φορείς στους οποίους παραχωρείται η χρήση των ανωτέρω σχολικών χώρων οφείλουν να καταβάλουν αποζημίωση για την κάλυψη των προκαλούμενων λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ,  ΔΕΥΑΙ,  καθαριότητα  κλπ),  καθώς  και  για  την  αποκατάσταση  της  επερχόμενης φυσιολογικής φθοράς των χώρων, το οποίο προσδιορίζεται ως εξής:

α) Για την παραχώρηση των σχολικών γυμναστηρίων, των αιθουσών εκδηλώσεων –πολλαπλών χρήσεων και των λοιπών σχολικών χώρων, για χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους στο ποσό του 1,00 Ευρώ ανά ώρα.

β) Για την παραχώρηση των αιθουσών εκδηλώσεων –πολλαπλών χρήσεων και των λοιπών σχολικών χώρων για μεμονωμένη χρήση στο ποσό των 1,00 Ευρώ ανά ώρα.

γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση των σχολικών χώρων.

δ) Η παραχώρηση των προαυλίων χώρων των σχολείων μαζί με βοηθητικούς χώρους, για την πραγματοποίηση ημερήσιων εορταστικών εκδηλώσεων, γίνεται δωρεάν.

ε) Ο φορέας στον οποίο παραχωρείται η χρήση επιβαρύνεται, επιπλέον, με την ανάλογη δαπάνη θέρμανσης εφόσον πραγματοποιεί χρήση οποιασδήποτε μορφής θέρμανσης, καθώς και με την καθημερινή καθαριότητα του χώρου σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να διασφαλίζεται η τελευταία.

Β) Για τις  εσωτερικές σχολικές ομάδες η χρήση των χώρων πραγματοποιείται δωρεάν.

Γ) Σε κάθε περίπτωση που για την παραχώρηση του χώρου ορίζεται ειδικό αντίτιμο από τη νομοθεσία, ισχύει το αντίτιμο αυτό.

Δ) Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος. Ποσά που δεν υπερβαίνουν τα 200,00 Ευρώ θα καταβάλλονται εφάπαξ. Ποσά άνω των 200,00 Ευρώ θα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: η πρώτη (1η) την 30η Νοεμβρίου, η δεύτερη (2η) την 28η Φεβρουαρίου και η Τρίτη (3η) την 31η Μαΐου κάθε έτους. Κάθε δόση καταβολής πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150€.

Άρθρο 9 :

Οι φορείς που αιτούνται και λαμβάνουν την παραχώρηση των σχολικών χώρων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τη νομοθεσία που διέπει τη δράση τους (αθλητική, νομοθεσία συλλόγων  γονέων  κλπ)  και  φέρουν  την  πλήρη  ευθύνη  έναντι  των  μελών τους.  Εφόσον απασχολούν προσωπικό οφείλουν να τηρούν τη σχετική εργατική, φορολογική, ασφαλιστική κλπ.  νομοθεσία  και  φέρουν  την  πλήρη  ευθύνη  έναντι  των  συνεργατών  τους  (αθλητές, προπονητές κλπ.) και έναντι των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Δημοσίου (ΙΚΑ, εφορία, επιθεώρηση εργασίας).

Ο Δήμος Σπάτων -Αρτέμιδος και η Σχολική Επιτροπή ΔΕΝ συνδέεται με  οποιαδήποτε  σχέση  με  το  προσωπικό  το  οποίο  απασχολούν,  έναντι  του  οποίου  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόχρεοι. Οι προϋποθέσεις ασφαλείας σε φυσική καθημερινή βάση και σε τήρηση των ισχυουσών διατάξεων, για την χρήση των χώρων στα πλαίσια της παραχωρούμενης δράσης αφορούν και αναλαμβάνονται από τον φορέα στον οποίο εγκρίνεται η παραχώρηση.

Ο Δήμος ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος συμμετέχει στις δράσεις των φορέων που λαμβάνουν έγκριση παραχώρησης.

Άρθρο 10 :

Τα αθλητικά σωματεία και οι αθλητικές ομάδες, στις οποίες παραχωρούνται σχολικοί χώροι για τη διενέργεια δράσεων, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

1) απασχολούν νόμιμο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 2) τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα, 3) χρησιμοποιούν, εφόσον απαιτείται, ασφαλή και κατάλληλο εκπαιδευτικό/ προπονητικό εξοπλισμό 4) έχουν εκδώσει σχετικά πιστοποιητικά υγείας των αθλητών/τριών που συμμετέχουν και 5) τηρούν, εν γένει, όλους τους σχετικούς κανόνες της αθλητικής νομοθεσίας.

Διενέργεια  οποιουδήποτε  αθλητικού  αγώνα  σε  σχολικό  γυμναστήριο  δεν  επιτρέπεται  αν  δεν εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός μη αθλητικής εγκατάστασης). Ο Δήμος Σπάτων –Αρτέμιδος δε φέρει ευθύνη για τη μη τήρηση από τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ομάδες των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.

Άρθρο 11 :

Η άδεια χρήσης του σχολικού χώρου που χορηγείται με τις περιγραφόμενες στα κατωτέρω άρθρα διαδικασίες, δεν καλύπτει την έλλειψη οιασδήποτε άλλης άδειας απαιτείται εκ του νόμου την οποία και οφείλει να λαμβάνει ο αιτών τη χρήση φορέας πριν την έναρξη εκτέλεσης της δράσης.

Άρθρο 12 :

Ο Δήμος Σπάτων –Αρτέμιδος  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού οποτεδήποτε.

Άρθρο 13 :

Όλοι οι όροι του παρόντος κανονισμού είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση της χρήσης των εγκαταστάσεων στις οποίες αφορά ο παρών κανονισμός.

Άρθρο 14 :

Η τυχόν μη έγκαιρη άσκηση από το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος οποιονδήποτε εκ των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από το νόμο ή τον παρόντα κανονισμό, εφ’ άπαξ ή κατ ́επανάληψη, δε θεωρείται ως παραίτηση του από τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Οποιαδήποτε ανοχή του Δήμου σε παράβαση δε συνεπάγεται τροποποίηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, ούτε μπορεί να γίνει επίκληση αυτής με σκοπό τη συνέχιση της παράβασης ή την απόκρουση συνεπειών για τον χρησάμενο φορέα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος κανονισμού, αίρεται η παραχώρηση και η συμπεριφορά αυτή συνεκτιμάται κατά την εξέταση μελλοντικού αιτήματος παραχώρησης του ίδιου φορέα.

Οι Διευθυντές των σχολείων έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους όρους έγκρισης της παραχώρησης.

Άρθρο 15 :

Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση εγκριτικής απόφασης παραχώρησης της χρήσης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος,  εξουσιοδοτείται  για  την  έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ο  Δήμαρχος  Σπάτων-Αρτέμιδος, αποκλειστικά και μόνο, στην περίπτωση που το αίτημα παραχώρησης έχει υποβληθεί εμπροθέσμως κατά το άρθρο 5 του παρόντος, αφορά σε μεμονωμένη χρήση διάρκειας από 1 έως 3 ημέρες και δεν προβλέπεται η έγκαιρη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η προβλεπόμενη, στα άρθρα του Ειδικού Μέρους του παρόντος, διαδικασία.

Άρθρο 16 :

Για την παραχώρηση των σχολικών χώρων των πιθανών μη λειτουργούντων στο μέλλον σχολικών  μονάδων,  απαιτείται  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σπάτων -Αρτέμιδος, κατόπιν πρότασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Η χρήση των σχολείων αυτών δε θα πρέπει να αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση.

Άρθρο 17 :

Τυχόν  ακυρότητα  όρου  του  παρόντος  δεν  συνεπάγεται  ακυρότητα  όλου  του κανονισμού, ο οποίος θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς τους λοιπούς όρους του.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα

Άρθρο 18 :

Διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα:

Α) Η διαδικασία παραχώρησης σχολικού χώρου σε εξωσχολικό φορέα έχει ως εξής:

1) Ο ενδιαφερόμενος φορέας απευθύνει αίτηση προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται  το  πρόγραμμα  της  εκδήλωσης  (είδος  εκδήλωσης,  διάρκεια,  υπεύθυνος προγράμματος) και από την οποία θα πρέπει να προκύπτει πως το περιεχόμενο της εκδήλωσης είναι συναφές  με  το  σχολικό  πνεύμα.  Η  αίτηση  κατατίθεται  στην  αρμόδια  Σχολική  Επιτροπή. Ακολούθως, η αίτηση διαβιβάζεται προς τον/την Διευθυντή/-ντρια του Σχολείου και την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, αντίστοιχα.

2) Η Σχολική Επιτροπή εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας στην οποία και υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης για τη διατύπωση γνώμης. Στη σχετική συζήτηση ο οικείος Διευθυντής συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.

3) Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης (θετικής εισήγησης) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.), ο φάκελος της αίτησης μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις (της Σχολικής Επιτροπής και της Δ.Ε.Π.), υποβάλλεται από τη Δ.Ε.Π. για έγκριση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

4) Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης του σχολικού χώρου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της  παραχώρησης.

5)  Υπογράφεται  ιδιωτικό  συμφωνητικό παραχώρησης χώρου μεταξύ του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος και του αιτούντος φορέα.

Β) Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας δε λειτουργεί για διάφορους λόγους (δεν έχει συγκροτηθεί, δε συνέρχεται κοκ) το αίτημα δεν απορρίπτεται, αλλά υποβάλλεται μαζί με τις λοιπές εισηγήσεις, από τη Σχολική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο με έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος παράλειψης της πρότασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του σχολικού χώρου και η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Γ) Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το αίτημα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όμως, δε δεσμεύει την Επιτροπή.

Άρθρο 19 :

Ο αιτών φορέας θα πρέπει να αποδεικνύει τη νόμιμη λειτουργία του και το είδος της δράσης του και να προκύπτουν, δι’ εγγράφων, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εφόσον πρόκειται για σωματείο θα πρέπει να προσκομίζεται: 1) αντίγραφο του Καταστατικού του μαζί με τυχόν τροποποιήσεις αυτού, 2) απόσπασμα πρακτικών από το οποίο να προκύπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να αναφέρονται, ειδικότερα, τα πρόσωπα που εκπροσωπούν ή δεσμεύουν με την υπογραφή τους το σωματείο,3) Βεβαίωση  εγγραφής  στα  σχετικά  βιβλία  σωματείων  και  4) βεβαίωση  του  Α.Φ.Μ. Για τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει να προσκομίζεται, πλέον των ανωτέρω, βεβαίωση εγγραφής στην αρμόδια, ανάλογα με το άθλημα, Ομοσπονδία.

Σε περίπτωση που ο αιτών -φορέας είναι αθλητική –κινητική ομάδα εργαζομένων, ήτοι ελεύθερη ομάδα που δε συμμετέχει σε αθλητικό σωματείο, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο ή φορέα του Δημοσίου.

Άρθρο 20 :

Για την κατανομή των ωρών μεταξύ των αθλητικών συλλόγων –ομάδων που αιτούνται την παραχώρηση των σχολικών χώρων για τη διεξαγωγή προπονήσεων ή αγώνων, θα λαμβάνονται υπ’  όψιν  η  αγωνιστική  δραστηριότητα  που  παρουσιάζει  ο  κάθε  σύλλογος  την  προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και οι προπονητικές του ανάγκες και ειδικότερα:

1) η ύπαρξη αγωνιστικών τμημάτων και η κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η εκάστοτε ανδρική ή γυναικεία ομάδα, 2) η ύπαρξη ακαδημιών εκμάθησης του αθλήματος, 3) η συμμετοχή σε πρωταθλήματα και το πλήθος των ομάδων σε κάθε ένα από αυτά, 4) ο αριθμός των αθλητών –μελών.

Άρθρο 21 :

Οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση  χώρου, σε εξωσχολικούς φορείς για την πραγματοποίηση δράσεων, των οποίων η συνδρομή εξετάζεται κατά περίπτωση, είναι οι εξής:

1) η δράση να προσιδιάζει στο σχολικό πνεύμα,

2) η μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

3) η αποφυγή ζημιών και η ανάληψη ευθύνης από το φορέα που πραγματοποιεί την εκδήλωση για την αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση των σχολικών χώρων,

4) ο καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που θα εξυπηρετηθεί και

5) ο σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη  διεξαγωγή  των  εκδηλώσεων.  Εφόσον,  δε,  η  εκδήλωση  απευθύνεται  στους  μαθητές  της διατιθέμενης σχολικής μονάδας, θα πρέπει, επιπλέον:

6) να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές  του  σχολείου  ανεξαιρέτως και  ανεξαρτήτως  οικονομικής  δυνατότητας  και

7)  να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια τους κατά διάρκεια της εκδήλωσης.

Άρθρο 22 :

Για την παραχώρηση σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή εξετάσεων ή την πραγματοποίηση σεμιναρίων, ακολουθείται η ανωτέρω  προβλεπόμενη  διαδικασία.

Δεν  επιτρέπεται  η  παραχώρηση  σχολικών  αιθουσών  σε ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για τη διδασκαλία της γλώσσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε εσωτερικές σχολικές ομάδες

Άρθρο 23 :

Η παραχώρηση σχολικών χώρων προς τις εσωτερικές σχολικές ομάδες , ώστε να μπορούν  να  ασκούν  το  έργο  τους,  ήτοι  για  συνεδριάσεις  και  συνελεύσεις  γίνεται  μετά  από συνεννόηση του ενδιαφερόμενου φορέα με τη Διεύθυνση του σχολείου.

Όταν πρόκειται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, η παραχώρηση είναι δυνατή μετά από έγγραφη αίτηση του φορέα και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων.

Η εκδήλωση πρέπει να προσιδιάζει στο εκπαιδευτικό έργο και να μην παρεμποδίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Παραχώρηση σχολικού χώρου σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Ο.Τ.Α. για την εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης

Άρθρο 24 :

Α) Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι Ο.Τ.Α. δύνανται να ζητούν την παραχώρηση σχολικών χώρων για την εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με δική τους ευθύνη και οικονομική στήριξη.

Β) Η διαδικασία παραχώρησης έχει ως εξής:

1) Ο ενδιαφερόμενος φορέας απευθύνει αίτηση προς την αρμόδια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδας με το πρόγραμμα που προτίθενται να  εφαρμόσουν  (περιεχόμενο  προγράμματος,  διάρκεια,  φάκελος  με  τίτλους  σπουδών  των διδασκόντων). Η αίτηση κατατίθεται στη Σχολική Επιτροπή ή στη Διεύθυνση του σχολείου που ανήκει ο προς παραχώρηση χώρος. Ακολούθως, η αίτηση διαβιβάζεται προς τον/την Διευθυντή/-ντρια του Σχολείου ή τη Σχολική Επιτροπή, αντίστοιχα.

2) Η Σχολική Επιτροπή ελέγχει αρμοδίως, εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

3) Η Σχολική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη της σχολικής κοινότητας συνολικά και τη γνωμοδοτεί και εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

4) Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας εισηγείται θετικά ή αρνητικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

5) Ο φάκελος της αίτησης μαζί με τις σχετικές εισηγήσεις της Σχολικής Επιτροπής  και  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Παιδείας,  υποβάλλεται  από  τη  Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας  για  έγκριση  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.

6)  Ακολουθεί  απόφαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης της παραχώρησης του σχολικού χώρου, η οποία περιλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης.

7) Υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χώρου μεταξύ του Δήμου και του αιτούντος φορέα.

Γ) Στην περίπτωση που η Δημοτική Επιτροπή δε λειτουργεί  για  διάφορους  λόγους  (δεν  έχει  συγκροτηθεί,  δε  συνέρχεται)  το  αίτημα  δεν απορρίπτεται, αλλά υποβάλλεται μαζί με τις λοιπές εισηγήσεις, από τη Σχολική Επιτροπή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο με έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο λόγος παράλειψης της πρότασης της Επιτροπής. Ακολουθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του σχολικού χώρου και η υπογραφή του συμφωνητικού.

Δ) Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας δύναται να διατυπώνει γνώμη σχετικά με το αίτημα παραχώρησης, προς τη Σχολική Επιτροπή, η έλλειψη της οποίας, όμως, δε δεσμεύει την Επιτροπή.

Άρθρο 25 :

Για την παραχώρηση σχολικού χώρου για την εφαρμογή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

1) η μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

2) η αποφυγή ζημιών και η αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά τη χρήση των σχολικών χώρων,

3) ο καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν με την ευθύνη και τη φροντίδα του φορέα που διοργανώνει το πρόγραμμα,

4) η λήψη μέριμνας για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης,

5) ο σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.

Ο Δήμος ρητώς δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για προσωπική βλάβη, έναντι οποιουδήποτε τρίτου ο οποίος συμμετέχει στις δράσεις των φορέων που λαμβάνουν έγκριση παραχώρησης.

Άρθρο 26 :

Δεν παραχωρούνται χώροι για προγράμματα, τα οποία απευθύνονται επιλεκτικά σε μεμονωμένους μαθητές ή σε ομάδες μαθητών, με κριτήρια οικονομικοκοινωνικά και αποκλείουν άλλους μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Άρθρο 27 :

Ο παρών κανονισμός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται σε όλα τα σχολεία αφού τεθεί σε ισχύ. Ισχύει από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κύρωσης της εγκριτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια.

Άρθρο 28 :

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 οι ημερομηνίες περί προθεσμιών υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων ισχύουν για αιτήσεις που θα κατατεθούν έως το 15 Νοεμβρίου 2019.