Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται αναλυτικά στον ορισμό των αντιδημάρχων, ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό του κάθε Δήμου, έως 5 αντιδημάρχους μπορεί να έχει ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος.

Ο δήμαρχος,  ως  μονομελές  όργανο  διοίκησης  του δήμου,  ασκεί  τις  αρμοδιότητες  που προβλέπει ο ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες άπτονται πολλών και διάφορων θεμάτων διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, ωστόσο, δύναται να επικουρείται από αντιδημάρχους. Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης όρων δημοκρατικότερης συγκρότησης και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών και προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία περισσότερων της μιας παρατάξεων  σε  διοικητικό  επίπεδο,  προβλέπεται  ότι  ως  αντιδήμαρχοι  μπορούν  πλέον  να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Τίθενται, επομένως, οι βάσεις για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των δήμων και της διάχυσης υπεύθυνων ρόλων και σε συμβούλους προερχόμενους από άλλες παρατάξεις.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το δήμαρχο σε αντιδημάρχους. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος καθ’ ύλην και κατά τόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται τόσο η μέριμνα για τα ιδιαίτερα τοπικά ζητήματα, όσο και στενή παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί  να  οριστεί  σύμβουλος  που  ανήκει  σε  διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η έγκριση της παράταξης, η οποία δεν ανακαλείται, παρέχεται με πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της παράταξης και στο οποίο αναφέρονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες  καθώς  και  το  αποτέλεσμα  της  ψηφοφορίας. Εύλογο  είναι  ότι  το  εν  λόγω πρακτικό  θα  πρέπει  να  μνημονεύεται  στην  απόφαση  του  δημάρχου  περί  ορισμού αντιδημάρχου, καθώς αποτελεί συστατικό στοιχείο αυτής. Αντιδήμαρχος, τέλος, μπορεί να οριστεί και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.

stamataki

Ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους αντιδημάρχους, εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες εύλογο είναι ότι θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς  και  με  σαφήνεια στην απόφαση  του  δημάρχου περί  ορισμού αντιδημάρχων, προς αποφυγή σύγχυσης ως προς το εύρος αυτών. Στους  αντιδημάρχους,  εκτός  των  καθ’  ύλην  αρμοδιοτήτων,  ο  δήμαρχος  μπορεί  να μεταβιβάζει κατά τόπο αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3852/2010 και οι οποίες αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως :

– Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών  υπηρεσιών που  είναι  εγκατεστημένες  στη δημοτική ενότητα.

– Την  παρακολούθηση  της εξέλιξης  των  έργων και  των εργασιών που  εκτελούνται  στη δημοτική ενότητα.

– Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

– Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.

– Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η θητεία των αντιδημάρχων αναφέρεται στην απόφαση ορισμού τους ως αντιδήμαρχοι και δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Ωστόσο, ο δήμαρχος δύναται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει τον αντιδήμαρχο και πριν από τη λήξη της θητείας του, και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του. Αν  ο αντιδήμαρχος απουσιάζει  ή  κωλύεται,  τις  αρμοδιότητές  του  ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο, και σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, ο ίδιος ο δήμαρχος. Αν αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή του παραμένει αντιδήμαρχος. Ωστόσο, σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής του από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδίκαια από την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και αντικαθίσταται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Σε  περίπτωση παραίτησης δημοτικού  συμβούλου  από  τη  θέση  του αντιδημάρχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54του ν.3852/2010, ορίζεται νέος αντιδήμαρχος για το  υπόλοιπο  χρονικό  διάστημα  της  περιόδου για την  οποία  ο  παραιτηθείς  ασκούσε καθήκοντα. Εύλογο είναι ότι στην περίπτωση που ο παραιτηθείς αντιδήμαρχος ήταν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο δήμαρχος θα πρέπει να ορίσει εκ νέου αντιδήμαρχο προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Δείτε όλη την εγκύκλιο ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ.