Υπενθυμίζεται στις δημοτικές αρχές η με Αριθ. Πρωτ.: 1602/168880 εγκύκλιο του τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς και Λοιπών Ζώων που αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων κατ’ εφαρμογή του ν. 4039/2012 (Α 15)».

Η εγκύκλιος ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020 και 2021» με αριθμ. 1593/166597/05.07.2019 (ΦΕΚ Β 2894), η οποία ισχύει για τρία έτη.

Εφαρμοστικές Διευκρινήσεις

1) Επισημαίνεται ότι η τριετής διάρκεια ισχύος αφορά μόνο την συνημμένη ΚΥΑ των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων. Η ΚΥΑ, η οποία εκδίδεται σε εφαρμογή της παραπάνω, με την οποία καθορίζονται οι Δήμοι και οι Σύνδεσμοι Δήμων που χρηματοδοτούνται και το ύψος της χρηματοδότησής τους, θα εκδίδεται κανονικά κάθε χρόνο, στο τέλος του έτους.

2) Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή καταφυγίου και ιατρείου αλλά μόνο βελτιώσεις υφιστάμενων κτιρίων για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση πολεοδομικής άδειας. Οι επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το νόμο 4039/2012 όπως αυτός ισχύει, είναι ενδεικτικά οι εξής : Εξοπλισμός για την περισυλλογή των ζώων (όπως βρόγχοι σύλληψης, δίκτυα σύλληψης κλωβοί μεταφοράς κ.λ.π.), Στείρωση, Εμβολιασμός, Αποπαρασίτωση, Θεραπείες (εξαιρουμένων των υπόλοιπων χειρουργικών επεμβάσεων εκτός των στειρώσεων), Ηλεκτρονική Σήμανση – καταγραφή στην ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση του ΥΠΑΑΤ, Εξετάσεις και θεραπεία Λεϊσμανίασης, Τροφές, Δοχεία τροφής και νερού για τα καταφύγια και για τα σημεία παροχής τροφής και νερού των Δήμων. Επίσης χρηματοδοτείται η αμοιβή ιδιώτη κτηνιάτρου με τον οποίο ο φορέας έχει υπογράψει σύμβαση για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και η οποία αποδεικνύεται με προσκόμιση παραστατικών παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του κτηνιάτρου.

3) Οι φορείς μπορούν να αιτούνται χρηματοδότησης για δαπάνες που αφορούν στην διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ανεξαρτήτως του εάν διαθέτουν καταφύγιο και ιατρείο.

4) Τα βιβλία εισερχομένων-εξερχομένων ζώων διατηρούνται στο καταφύγιο. Τα βιβλία νοσηλείας ασθενών ζώων και φαρμάκων διατηρούνται στο κτηνιατρείο. Στην περίπτωση που το καταφύγιο και το κτηνιατρείο δεν είναι δημοτικά ή διαδημοτικά, τα ανωτέρω βιβλία αποστέλλονται στο Δήμο μετά την συμπλήρωση τους ή με την λήξη της σύμβασης και διατηρούνται σε αυτόν. Το βιβλίο εξοπλισμού του ιατρείου απαιτείται μόνο στην περίπτωση δημοτικού ή διαδημοτικού ιατρείου.

5) Η χρηματοδότηση αφορά μόνο Δήμους και συνδέσμους Δήμων για δαπάνες έτσι όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 (επιλέξιμες δαπάνες) της εν λόγω ΚΥΑ και ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 50% για το κόστος σίτισης των ζώων και μέχρι 70% για όλες τις υπόλοιπες επιλέξιμες δαπάνες. Πρέπει οι δαπάνες αυτές να είναι πραγματοποιημένες εντός του 2019, να είναι εξοφλημένες και τα δικαιολογητικά να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου.

6) Έως 01.10.2019 οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4, τα οποία θα αξιολογηθούν από τις τριμελείς επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ.

Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της επιτροπής λόγω έλλειψης υπαλλήλων των συγκεκριμένων κλάδων, η ΠΕ παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί και διαβιβάζει τις αιτήσεις των φορέων σε όμορη ΠΕ της ίδιας Περιφέρειας, προκειμένου να αξιολογηθούν από την αντίστοιχη επιτροπή.

7) Έως 20.10.2019 οι ΔΑΟΚ των ΠΕ οφείλουν να αποστείλουν στη Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την εισήγηση με το συνημμένο πίνακα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ, ταχυδρομικά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στην εισήγηση αυτή θα αναφέρονται η ημερομηνία λήψης τελικής απόφασης της τριμελούς Επιτροπής, τα μέλη τα οποία απαρτίζουν την επιτροπή και η διαβίβαση του πίνακα.

Στον πίνακα αυτό πρέπει στο τμήμα των δαπανών για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων να μην περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την αγορά ζωοτροφών, γιατί οι ζωοτροφές χρηματοδοτούνται με διαφορετικό ποσοστό (έως 50%) σε σχέση με τις υπόλοιπες (έως 70%). Η αγορά ζωοτροφών να αποτυπώνεται ως ξεχωριστό είδος δαπάνης. Επίσης όλα τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αυτό να αναγράφεται σαφώς.

8) Μετά την παραλαβή των πινάκων θα ακολουθήσει έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) από τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων και Εσωτερικών με την οποία θα καθοριστούν οι Δήμοι που θα χρηματοδοτηθούν και το ύψος της χρηματοδότησης τους.

9) Επισημαίνεται ότι, όπως και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση του έτους 2018, ζητείται μεταξύ άλλων η κατάθεση :

α) Απόφασης ∆ημάρχου για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 όπως ισχύει (Άρθρο 4, παράγραφος 4.α της εν λόγω ΚΥΑ).

∆ιευκρινίζεται ότι για την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής ισχύει το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με το οποίο αν ορισμένα μέλη ενός συλλογικού οργάνου εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμα εκλεγεί ή υποδειχτεί από τα αρμόδια όργανα, (π.χ. φιλοζωικά σωματεία), η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.

β) Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η εξαγωγή των στοιχείων της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από την ψηφιακή υπηρεσία σε αρχείο excel, υποβάλλεται το αρχείο excel του Παραρτήματος της συνημμένης απόφασης το οποίο είναι αναρτημένο στον ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/pets/931-zoasyntrofiasiatria), καθώς και Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του αρμόδιου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνει ότι για όλες τις ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων και ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς έχει ενημερώσει πλήρως την Ψηφιακή Υπηρεσία Παρακολούθησης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά τα ανωτέρω χρονοδιαγράμματα προκείμενου να είναι εφικτή η εμπρόθεσμη έκδοση της ΚΥΑ.

Πληροφορίες : Σπ. Ντουντουνάκης Τηλ.: 2102125728, 210 5271614, Fax: 2108231267

e-mail: vzafeiropoulou@minagric.gr