Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ το έγγραφο για την ένταξη της  «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο αφορά στη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων στην περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και τη διάθεση των επεξεργασμένων εκροών, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης για απεριόριστη άρδευση και αστική – περιαστική χρήση.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 02/09/2019 – Ημερομηνία λήξης ορίζεται η31/12/2023.

stamataki

Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 30/04/2020.