Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών του 2ου, 4ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος που θα φοιτήσουν στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος να προσέλθουν για εγγραφή από τις 20 έως και τις 26/6/2019 αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως  αναφέρονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο άρθρο 9 τεύχος Β 20005/31.5.2019.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που αναλυτικά υπάρχει πιο κάτω, ο γονέας θα πρέπει να προσκομίσει κατά την εγγραφή του παιδιού του φωτοτυπία της ταυτότητας του παιδιού ή αν δεν έχει ακόμα ταυτότητα, να προσκομίσει πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια.

vivliopoleio
stamataki

Στο χώρο του σχολείου (γυμνάσιο) θα συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση – έντυπο στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας και η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS).

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα το απολυτήριο του Δημοτικού διαβιβάζεται υπηρεσιακώς στο γυμνάσιο. Σε περίπτωση κάποια αλλαγής των δεδομένων θα ενημερώσουμε εκ νέου.

Δείτε εδώ το σχετικό απόσπασμα :

Τρόπος και χρόνος εγγραφής στην Α Γυμνασίου

Για την εγγραφή μαθητή/τριας σε Γυμνάσιο οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απολυτήριο Δημοτικού, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακώς, ή Αποδεικτικό ή Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το Γυμνάσιο στο οποίο γίνονται οι εγγραφές, πρέπει να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση του περιεχόμενου του Αποδεικτικού ή Πιστοποιητικού Σπουδών.

β) Αν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται η νόμιμη άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13, εκτός εάν έχει ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας τον Ιούνιο. Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Αν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/ τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

Τεύχος B’ 2005/31.05.2019 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ