Το Πρώτο Σχέδιο Δράσης Δασών (ΣΔΔ) είναι θεματικό και αφορά την ενίσχυση των δράσεων και τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτών για τη Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών (ΔΠΠΔΠ) στη χώρα.

Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση ο σκοπός του ΣΔΔ είναι, υπό το αυστηρό πλαίσιο της αειφορίας, να :

 • ενισχύσει τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων σε όλη τη χώρα με έμφαση τη διαχείριση για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές
 • εξασφαλίσει τον περιορισμό της καύσιμης ύλης
 • αξιοποιήσει τη δασική βιομάζα και προϊόντα
 • δημιουργήσει πλαίσιο πρόληψης δασικών πυρκαγιών στη μικτή ζώνη δάσους-κατοικίας

Η εφαρμογή του ΣΔΔ διαρθρώνεται σε δυο άξονες, υλοποιώντας το πρότυπο της Μεσογειακής Δασοπονίας που προστάζει για προσαρμοστικότητα, ευελιξία και πολυλειτουργικότητα.

Ο πρώτος άξονας συμπεριλαμβάνει τις εκτάσεις που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία (για συντομία «άξονας δασών»), ενώ ο δεύτερος άξονας αφορά τη μικτή ζώνη δάσους-κατοικίας (για συντομία «άξονας δασών-κατοικιών»).

Ο χρόνος ισχύος του ΣΔΔ είναι τρία (3) έτη και αντιστοιχεί στις χρονιές 2019 – 2021, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί.

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4 το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις της ΕΣΔ, αλλά και τις προτάσεις της Ανεξάρτητης Ομάδας Εργασίας για τις Δασικές Πυρκαγιές (Επιτροπή Goldammer) που σύστησε ο Πρωθυπουργός της χώρας.

Με τη νέα Δημόσια Πολιτική Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών για τα επόμενα τρία χρόνια :

 • Αυξάνεται η πίστωση προς το ΥΠΕΝ για τη Δασοπροστασία

 • Αυξάνεται η χρηματοδότηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τη χρηματοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας και την αειφορική πολυλειτουργική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων με έμφαση στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

 • Ενισχύεται η Δασική Υπηρεσία με μόνιμο προσωπικό 200 ατόμων (190 στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και 10 στο ΥΠΕΝ) και εποχιακό προσωπικό (300-350 άτομα των οποίων η μισθοδοσία θα καλυφθεί από το ΠΔΕ)

 • Οι συντάκτες του Σχεδίου Δράσης τονίζουν ότι η βασική καινοτομία είναι η ανάπτυξη πολιτικών και η υλοποίηση δράσεων πρόληψης δασικών πυρκαγιών, τόσο στα δασικά οικοσυστήματα, όσο και στις ζώνες μίξης Δασών-Κατοικιών

 • Μέσω της νέας πολιτικής γίνεται εντοπισμός των μικτών περιοχών Δασών-Κατοικιών άμεσης προτεραιότητας

 • Δημιουργούνται ειδικά σχέδια πρόληψης για τη μικτή αυτή περιοχή

 • Εκπαιδεύεται η κοινωνία, για την σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φαινόμενο

Συναρμόδια Υπουργεία : Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΥΠΕΝΓΔΔΔΠ6142044703.07.2019