Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου συζητήθηκε το θέμα υλοποίησης του έργου «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)».

Την εισήγηση του 14ου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης έκανε  ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Σερέτης και ζήτησε την  έγκριση  του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης  Υλοποίησης  με  Ίδια  Μέσα  του Υποέργου (1/1): Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σπάτων  -Αρτέμιδος κου Δ. Μάρκου, για τη νόμιμη υπογραφή  του  Σχεδίου  Τροποποιημένης Απόφασης  Υλοποίησης  με  Ίδια  Μέσα  του Υποέργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει το σχέδιο.

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας

Αφορά στη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος διευρυμένου με  παράρτημα  Ρομά  μέσω  του  οποίου  θα  επιδιωχθεί  η  παροχή  ολιστικής  υποστήριξης  στους κατοίκους του  Δήμου, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή πλέγματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών και η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος ώστε να αποφευχθεί  η  διασπορά  πόρων  και  να  επιτευχθεί  η  ολιστική  παρέμβαση  σε  πολλές  ομάδες πληθυσμού.

Πως λειτουργεί

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος θα ενταχθεί λειτουργικά και οργανικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος και θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :  Α) Υποδοχή -Ενημέρωση -Υποστήριξη των πολιτών  Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές Γ)  Παροχή  Υπηρεσιών  που  θα  αποσκοπούν  στη  βελτίωση  του  βιοτικού  επιπέδου  και  θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το  Κέντρο  μέσω  παραπομπών  διασυνδέει  τα  ωφελούμενα  άτομα  με  επιμέρους  φορείς  και υπηρεσίες  (υπηρεσίες  ΟΤΑ,  δημόσιες  υπηρεσίες,  εθελοντικές  οργανώσεις,  οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Θα  λειτουργεί  Δευτέρα  με  Παρασκευή,  από  τις  8:00  έως  τις  16:00  και  θα εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους του Δήμου. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης Ρομά στο Δήμο προβλέπεται και η λειτουργία Παραρτήματος Ρομά που θα παρέχει υπηρεσίες και στο Δήμο Κρωπίας.