Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Σπάτων (Δημ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου) αίθουσα συσκέψεων, στις 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη (18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄). Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές στον ανωτέρω διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος (Ανδρέα Παπανδρέου και Ανθέων – Αρτέμιδα, τηλέφωνα : 22940 85010 και 22940 85777), καθημερινά από 09:00 έως 12:00, από όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο των όρων του διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Βρείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τα σχετικά έγγραφα http://www.spata-artemis.gr/index.php?module=news&type=user&func=display&id=2680