Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα δικαιούχων και παρόχων για τις επιταγές αγοράς βιβλίων από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για το 2019.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 15.09.2019 έως 31.12.2019.

Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Αγοράς Βιβλίων, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού. Η οικονομική αξία της Επιταγής είναι 20,00€.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Στην σελίδα http://www.oaed.gr/programma-20191 στο σημείο που αναφέρει «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 13.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)» υπάρχει το αρχείο των ωφελούμενων (όσων  παίρνουν επιταγή δηλαδή)  του προγράμματος και στο σημείο που αναφέρει «ΠΑΡΟΧΟΙ 13.09.2019 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)» υπάρχει το αρχείο των παρόχων – βιβλιοπωλείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά :

Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της αποκλειστικά για την αγορά βιβλίων κάθε είδους, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την αγορά σχολικών ή άλλων ειδών που τυχόν πωλούνται στα καταστήματα των παρόχων.

Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων – ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων».

Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Αγοράς Βιβλίων δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους από το Μητρώο Παρόχων του Οργανισμού μας.

Η «Επιταγή Αγοράς Βιβλίων» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού. Μετά την 31.12.2019 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Σε περίπτωση αποδοχής επιταγών δικαιούχων μετά τη λήξη του προγράμματος δεν θα γεννάται καμία υποχρέωση σε βάρος του Οργανισμού.

Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής, που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, ανέρχεται στα 20,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του ΦΠΑ.

Η οικονομική αξία της επιταγής αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη επί του βιβλίου -ή και περισσότερων βιβλίων – τιμή λιανικής πώλησης, αφού αφαιρεθεί από αυτήν υποχρεωτική έκπτωση : σε ποσοστό 10%, στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοση του βιβλίου, σε ποσοστό άνω του 10%, εφόσον η ημερομηνία έκδοσης είναι πέραν της διετίας. Τα βιβλία που είναι σε προσφορά θα διατίθενται στους δικαιούχους με την τιμή της προσφοράς χωρίς περαιτέρω έκπτωση.

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων υπερβαίνει το ύψος της Επιταγής ή των Επιταγών του δικαιούχου και των ωφελουμένων του, την επιπλέον διαφορά υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος ο δικαιούχος κατά την αγορά του βιβλίου χωρίς καμία υποχρέωση του ΟΑΕΔ.

Στην περίπτωση που η τιμή του βιβλίου ή των βιβλίων (υπολογιζομένης της έκπτωσης) είναι χαμηλότερη από το ύψος της αναλογούσης επιδότησης της Επιταγής ή των Επιταγών του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού, η επιδότηση που θα καταβάλλεται θα αντιστοιχεί στην τιμή αυτή.

Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο/ωφελούμενο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον Οργανισμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή στον πάροχο του ποσού που αντιστοιχεί στην Επιταγή του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού αποτελεί η ενεργοποίησή της από τον πάροχο, η οποία γίνεται ως εξής : Ο πάροχος ελέγχει τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του δικαιούχου, από τα σχετικά έγγραφα που οφείλει να έχει μαζί του ο δικαιούχος (ταυτότητα, διαβατήριο κλπ) και τα στοιχεία των ωφελουμένων με βάση τον ΑΜΚΑ τους, εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποίησης των επιταγών του Οργανισμού, εντοπίζει βάσει του ΑΦΜ ή του ΑΜΚΑ του δικαιούχου/ωφελουμένου την επιταγή και ενημερώνει τα σχετικά πεδία του συστήματος. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία αγοράς, δηλ. τα είδη αγοράς και η τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος πριν και κατόπιν της έκπτωσης, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτυπώνεται η επιταγή με τα στοιχεία αγοράς και υπογράφεται από τον πάροχο και τον δικαιούχο. Η εκτυπωμένη επιταγή προσκομίζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά του 5ου Μέρους της παρούσας για την αποπληρωμή του προγράμματος.

Μη ενημέρωση του συστήματος ενεργοποίησης των επιταγών άμεσα κατά την αγορά των βιβλίων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει: α) να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (φαξ, e-mail κ.ο.κ.),  να ενημερώσει το σύστημα με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και τη Δ/νση Μηχανογράφησης. Μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης του παρόχου συνεπάγεται τη μη καταβολή επιδότησης από τον ΟΑΕΔ.

Μετά την ενεργοποίηση των επιταγών οι πάροχοι εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό αναγράφονται : Τα στοιχεία του δικαιούχου και όσων ωφελουμένων αυτού ενεργοποιήθηκαν οι επιταγές, Οι αριθμοί επιταγών, Το ποσό της επιδότησης (άτομα χ αξία επιταγών), Η συνολική αξία των βιβλίων που αγοράστηκαν.

Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο κατάστημα έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία αγοράς. Οι ονομαστικές καταστάσεις συνυποβάλλονται στον ΟΑΕΔ για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές δεν θα εξοφλούνται.

Οι επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο. Ο δικαιούχος μπορεί να διαθέτει στον πάροχο τις επιταγές των ωφελουμένων του προς ενεργοποίηση. Για ωφελούμενους 18 ετών και άνω οι επιταγές μπορούν να ενεργοποιηθούν χωρίς την παρουσία του δικαιούχου. Οι ωφελούμενοι υπογράφουν την εκτυπωμένη επιταγή, ωστόσο, το νόμιμο παραστατικό θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου.

Οι πάροχοι οφείλουν να τηρούν στα καταστήματα φάκελο με όλα τα στοιχεία του προγράμματος (αποδείξεις, ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων, δικαιολογητικά επιχείρησης κ.λπ.) και να τα θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, για να διευκολύνουν τη διαδικασία των ελέγχων που περιγράφεται στο 6ο Μέρος της Πρόσκλησης.