Την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 9.00 π.μ. θα συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στο Δημοτικό Κατάστημα Λ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου που αφορά την υπόθεση της υπ΄αριθμ. 10983/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 2. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση της από 2/11/2010 προσφυγής (ΠΡ6158/3-11-2010).
 3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34260/11-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την προσκύρωση τμήματος στο οικόπεδο με κ.α.κ. 022643 στο Ο.Τ. 28 της 3ης Π.Ε.».
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών κοιμητηρίων Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από τον υπ’ αριθμ.1036/2013 χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών,  λόγω μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (Αρ. Πρωτ. 34208 /11-10-2019).
 7. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη οφειλής από χρηματικούς καταλόγους ανείσπρακτων δημοτικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων καθώς και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (Αρ. Πρωτ. 34210/11-10-2019).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένη βιοκλιματική αστική ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του Ο.Τ.100 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσφορών του ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών, προμήθεια σκυροδέματος, προμήθεια ασφαλτομίγματος, προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων – φωτοτυπικού χαρτιού Α3 και Α4 – εποπτικού υλικού – αναλωσίμων εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος & προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του διευρυμένου κέντρου κοινότητας (κεντρική δομή και παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών (1 & 2) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Μελέτη Πληροφορικής 2019 – Προμήθεια HARDWARE – Προμήθεια δικτυακών υλικών ανταλλακτικών Η/Υ – Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού – Προμήθεια λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου», κατόπιν του από 21-10-2019 εγγράφου της επιτροπής διαγωνισμού.
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας», εκτιμώμενης αξίας 1.050.799,28 € (πλέον Φ.Π.Α.).
 15. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση και κήρυξη άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας για το άρθρο 22 της ομάδας Β και το άρθρο 4 της ομάδας Α του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο Α. «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών και σαρώθρων» και Β. «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων)των οχημάτων», λόγω μη υποβολής προσφοράς και την έγκριση κατόπιν της αριθ. Δ105/2019 σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2α του Ν. 4412/2016 και με τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στη με αριθ. 354/21118/25-07-2018 διακήρυξη του Δήμαρχου.
 16. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.
 17. Λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης πίστωσης για τη χορήγηση σε κατοίκους του Δήμου μας ειδών διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 37 του Ν.3801/2009.

Υπενθυμίζουμε ότι η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον Μάρκου Δημήτρη, Νομικό Αντώνη, Σερέτη Χρήστο, Μπασινά Ιωάννη, Φύτρο Αντώνη, Φράγκο Διονύση, Μάρκου Ιωάννη, Ραφτοπούλου Άννα και Φράγκου Ελένη.

vivliopoleio
stamataki

Όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές για τους πολίτες.