Ο πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά δέκα επτά (17) άτομα για την κάλυψη αναγκών του οργανισμού, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «εκμάθηση μουσικών οργάνων και μουσικής», συνολικής διάρκειας έως εννέα (9) μήνες .

Πρόκειται για 4 καθηγήτριες / καθηγητές πιάνου, 1 καθηγητή / καθηγήτρια θεωρίας,  2 καθηγητές / καθηγήτριες κρουστών (drums), 3 καθηγητές / καθηγήτριες κιθάρας, 1 καθηγητή / καθηγήτρια ηλεκτρικής κιθάρας (Μπάσο), 1 καθηγήτρια / καθηγητή βιολιού, 2 καθηγητές / καθηγήτριες παραδοσιακών οργάνων – μπουζούκι, 1 καθηγήτρια / καθηγητή φωνητικής, 1 καθηγητή / καθηγήτρια μονωδίας, 1 καθηγητή / καθηγήτρια μουσικής προπαιδείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 20 έως 65 ετών.

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να έχουν Ελληνική ή Ευρωπαϊκή υπηκοότητα.
 2. Να είναι υγιείς, αρτιμελείς και να έχουν φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση – εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Σημείωση: Για ποσοστό έως 20% επί του συνόλου των άνω θέσεων, ο Ο.Π.Π. & Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» έχει τη δυνατότητα και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων, να προσλάβει δασκάλους χωρίς προϋπηρεσία, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν τη σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών προσόντων των υποψηφίων:

 1. Αίτηση στην οποία να φαίνεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
 2. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω για τις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να αναφέρουν αναγνωρισμένη ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 4. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την πιστότητα των αναφερομένων σε αυτό (ότι όλα τα φωτοαντίγραφα είναι γνήσια και όλα τα στοιχεία είναι αληθή).
 5. Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου. Ειδικότερα, για τα αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ.Α. τμήματα, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠ.ΠΟ.Α..
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 7. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας. Γίνονται δεκτά έντυπα (κατάλογοι, προγράμματα, αποκόμματα εφημερίδων, βιβλία, κλπ), απλά φωτοαντίγραφα έντυπου υλικού και βεβαιώσεις με τη σφραγίδα του αρμόδιου φορέα, όπου αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου και το είδος της δράσης του.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται :
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής (μόνο για άνδρες).
 • Ο υποψήφιος με την υπογραφή της αίτησης αποδέχεται ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

Δείτε αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ και την αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ.